564 muziek zal worden gemaakt. Die muziek zal men dan in de verschillende zalen van de voornaamste hospitalen van Londen telefonisch kunnen genieten. Het gilde begon zijne proefnemingen in het Temperance hospital en het algemeen resultaat was, dat de muziek een kalmeerenden invloed had en 50 procent der patiënten in slaap wiedde. Te Helensburgh plaatste de commissie voor ziekenbezoek een piano in het hospitaal en vormde zich eene vereeniging van dames die zongen en speelden voor de patiën ten. Zeven op de tien van dezen ondergingen dientengevolge eene ver laging van temperatuur en vermindering van pijn. Ook de Bolton Infir mary geniet iedere week het bezoek van een muziekgezelschap tot groot heil van de verpleegden die van zachte muziek houden. Een goed be speelde viool heeft bovenal een heilzaraen invloed. Tegen slapeloosheid deed Dr. Blackmail een door een electrischen motor gedreven speeldoos aan de hand. Uit de door het Londensche St. Cecilia-gilde verkregen resultaten concludeerde de lezer dat door middel van muziek in de groote ziekeninrichtingen heel wat lijden verzacht zou kunnen worden. Zou er in deze richting niets voor onze zieken kunnen worden gedaan? In kampementen, cantines en openbare plaatsen worden geregeld concerten gegeven, van muziekuitvoeringen in hospitalen hebben wij tot dusverre nog nimmer iets vernomen. En zouden er geen menschenvrienden ge vonden worden, die genegen zijn, om hetzij tijdelijk, hetzij definitief fraaie speeldoozen aan groote ziekeninrichtingen ten geschenke te geven of zou zulks eerder op den weg van het Roode Kruis liggen Indringt ngsvermogen van het projectiel van het 6.5 mM. geweer. Proef op 4 Augustus 1892. Geweer kal. 6.5 mM.. No. 181 en patroon met 2.35 Gr. Troisdorf (kogel gewicht 10.05 Gr.) Indringingsvermogen in een paard op afstand van 35 M. Het eerste schot op het levende paard drong midden in het voorhoofd, doorboorde en verbrijzelde het voorhoofdsbeen, kwam 70 cM. verder in den hals uit en drong 5 cM. verder weer in het lichaam. Het paard was onmiddellijk dood Onmiddellijk werd overgegaan tot het toebrengen van steken met de bajonet, zoowel met bovengenoemd geweer als met het geweer M. 71/88.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 567