Militaire Administratie. Geneeskundige dienst. OVERGEPLAATST. Departement van Oorlog. Gewestel. en Plaatsel. Staven. Infanterie. Bij het hospt. te Willem I, de le It. kwm. R. F. Biermann; bij den raad van adm. van het 11e bat., de 2e It. kwm. A. F. Koert. Bij den gew. en plaats, geneesk. dienst in de le mil. afd. op Java te Batavia, de off. v. gez. 2e kl. B. L. Kroon bij die van Sumatra's Westkust te Padang, de off. v. gez 2e kl H Rademaeher; bij die van Celebes, Menado en Timor te Makasser, de off. v. gez. 2e kl. W. Gr. van Oostveen. Bij de V afd. (Hoofdbureau Milit. Administratie), de le It. kwm. J. van der Linden en de 2e It. kwm. E. M. van Hille. Als plaatsel. commdt. te Ivota Radja, de lt. kol. der inf. A. W. K. ter Beek. Bij het 2e bat., de kap. C. N. J. Kepper en H. F. T. van Blokland by het 3e bat., de maj. E. J. F. Gfobée; bij het 5e bat., de le It. H. G. van Kesteren bjj het 6e bat., de le It. E. A. van Kappen; by het 7e bat., de le It. J. F. C. van Meurs en J. J. Diemont bij het 12e bat., de kap. K. F. Engelbert van Bevervoorde en de le lt. C. C. A. Schroder; bij het 13e bat., de le It. J. T. Wanjon; bij het 14e bat., de le It. C. P. G. Gorissen; bij het 18e bat., de kap. W. J. F. J. van Bommel van Vloten en J. N. A. Barneveld; bij het le dep. bat., de le lt. C. H. H. Kroezen en de 2e lt. F. E. Collard; bjj het 2e dep. bat., de le It. A. G. Snijders; bjj het 4e dep. bat., de kap. Jhr. H. A. A. Meijer, de 2e lt. R. de Bruijn, IC. J. Rjjnen en C. F. Schanzleh; bjj het sub. kad. te Batavia, de le lt. T. J. Barthelemij bjj het sub. kad. te Semarang, de le lt. K. H. J. Creutz Lechleitner en J. IC. R. Doerleben bjj het sub. kad. te Soerabaja, de 2e It. A. E. van Kappen; bjj het garnz. bat. van Sumtr. Westk. detach. Goenoeng Sitolie, de le lt. W. A. Tromp, en bjj het detach, te Padang Sidempoean, de kap. J. H. Reurts; bjj het garnz. bat. van Atjeh en onderh., de maj. C. D. van den Berg: bjj het garnz. bat. van Sumtr. Oostk., de le lt. G. K. F. Collard, J. Adama van Scbeltema en H. C. Moll; bjj het garnz. bat. van de West. afd. van Borneo, de 2e lt. T. F. Ecken- hausen, V. Schut en J. H. G. Wichers; bjj het garnz. bat. van de Z/O. afd. van Borneo, de 2e lt. C. J. Hoolboom; bjj het garnz. bat. van Celebes, Menado en Timor, de le lt. B. J. Eekhout, de 2e It. T. J. Veltman en A. M. P. Krjjger;

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 585