94 Artikel 23. Is de kennisgeving in het vorige artikel bedoeld door het bestuur ontvangen, dan geeft dit den leden kennis van de door hen te betalen bijdrage. Deze bijdrage moet aan den directeur worden overgemaakt vóór of op den laatsten der maand volgende op die, waarin het lid de kennisgeving ontvangt. Model A. Signalementstaat (a) van het paard van, Naam van het paard. Landaard. Hoogte (in M.) Ouderdom. Geslacht, kleur en verdere kenteekenen. Wijze van aan koop en aan- koopsprijs. De ondergeteekende verklaart op heden toe te treden tot de vereeniging tot onderlinge assurantie van officiersrijpaarden, terwijl hij de zedelijke overtuiging heeft, dat zijn paard gezond is op den dag van toetreding. den Gezien De eigenaar paardenarts Batavia, 19 December 1892. De Directeur D. La Feber. Do Gouvernements-veearts (a) Voor een particulier aangekocht paard zoo mogelijk door een militairen paarden- arts of door een Gouvernements-veearts op te maken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 97