95 Lezers en leesbeurten in 1892/1893. Vereeniging ter beoefening van de krijgswetenschap. Metr erwijzing naar de rubriek „Varia" in de 7e aflevering van den vorigen aargang, wordt medegedeeld, dat behalve de heeren in die afle vering genoemd, nog in de Vereeniging zal optreden de kapitein van den Generalen Staf M. Onnen, tot het houden van eene lezing over „De plannen tot afsluiting en drooglegging der Zuiderzee, in verband met het Nederlandsche krijgswezen bezien". De volgorde der lezingen zal zijn: October 1892 te 's Gravenhage de heer G. J. W. Koolemans Beynen. November te Breda de heer A. A. Beekman. December te 's Gravenhage de heer J. F. Breijer. Januari 1893 te de heer Dr. P. van Geer. Februari te Arnhem de heer M. Onnen. Maart te 's Gravenhage de heer G. F. Soeters. -A-P"' «te de heer J. C. L. den Beer Poortugael. Aluminium hoef ijzers,-helmen en-veldflesschen. In Rusland zijn bij een regiment cavalerie proeven genomen met hoefijzers van aluminiumwaarbij schijnt gebleken te zijn, dat zij even duurzaam zijn als die van ijzer. Een groot voordeel er van is gelegen in de lichtheid (zij wegen slechts ongeveer een derde van gewone (ijzeren) hoefijzers), zoowel voor de snelheid van beweging, als voor het aantal voorraad hoefijzers, die bij gelijke hoeveelheden minder wegen, of waardoor er bij hetzelfde gewicht meer in reserve kunnen worden medegevoerd. De prijs van het aluminium, alhoewel deze in de laatste jaren steeds daalt, is, zelfs het veel kleinere s. g. w. in aanmerking genomen, nog veel hooger dan die van ijzer. Intusschen meent men, dat het minder verbruik van steenkolen (bij het beslaan), en de omstandigheid, dat een versleten of defect hoefijzer van aluminium zijne waarde als oud metaal behoudt, op den duur tegen den hoogeren prijs opwegen. Tot het maken van aluminium hoefbeslagen wordt echter een bijzondere bedrevenheid vereischt, daar het smeden van dit metaal wel op een veel lageren hittegraad dan dat van ijzer, maar tevens op een tusschen enge grenzen gelegen temperatuur moet plaats hebben.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 98