DE ONDERWERPING EN GEVANGENNEMING VAN DIPO NEGORO, HOOFD DER OPSTANDELINGEN IN DEN JAVA-OOKLOG 1825-1830. De Java-oorlog, die, na da herstelling van ons gezag in den N I. Archipel, gevoerd werd, beslaat een belangrijk deel in de geschie denis onzer koloniën. Levert deze krijg den Indischen officier een bron van studie, ook voor den besturenden ambtenaar is hij leerrijk, want, wellicht meer dan eenige andere Indische oorlog, bevestigt hij de woorden, „f/ou- verner c'est prévoir Met trots mag elk rechtgeaard Nederlander op de annalen wijzen, waarin die bloedige, hardnekkige krijg opgeteekend is, en bewonderend zal hij de krijgsverrichtingen volgen van eene kleine, moedige schare, die, onder aanvoering van beleidvolle mannen, met roem Neetland s gezag; wist te handhaven Helaas, het is met leedwezen, dat we meermalen hoorden, dat de zege slechts behaald werd ten koste van Neêrland's goede trouw! Sommige schrijvers, alhoewel hulde brengende aan het Indische leger, vergelijken, zeer ten onrechte, Dipo Negoro s gevangenneming bij die van Abd-el-Kader. Neen, de woorden door ter Haar in een gedicht den fieren Emir in den mond gelegd, zijn niet van toepassing op den Javaanschen rebel. Ook was de Luitenant-Gouverneur-Generaal H. baron Merkus de Koek, de grootste held van den Java-oorlog, geen huichelend leger hoofd, noch een woordverbreker, en geheel anders waren de omstan digheden die tot de gevangenneming van Dipo Negoro aanleiding gaven, dan die, welke den hertog van Aumale deden besluiten Abd- el-Kader als staatsgevangene naar Frankrijk te voeren. De krijgsbanieren, door generaal de Koek in den Java-oorlog met onverwelkbare lauweren verrijkt, wapperen nog boven onze gelederen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 410