563 en het schijnt evenals het Walsroderkruit vrij goed tegen het tropisch klimaat bestand. Ook de stabiliteit tegen mechanische invloeden is iets beter en het is derhalve bruikbaar. De lading van 2.35 gram deelt aan den kogel van het nieuwe repeteergeweer eene snelheid mede van ongeveer 700 M., welke snelheid bij zeer vochtig kruit met circa 40 M. vermindert. De regelmatigheid der aanvankelijke snelheden is alles behalve schitterend; de proeven hebben nu reeds bewezen, dat men verschillen van 60 a 70 M. moet verwachten; t is dan trouwens ook reeds eenmaal voorgekomen, dat men in eene serie van 20 schoten er twee had, die bijna 60 M. uiteenliepen. Het kruit verspreidt eene alcoholische aetherische lucht en is tegen de inwerking van water en waterdamp vrij wat beter bestand dan het vorige, waarmede het overigens in eigenschappen overeenkomt. Aangezien het kruit der eerste soort tot niets kon worden gebruikten eene verdere opbewaring niet zonder gevaar scheen, is de geheele voor raad vernietigd. Muziek in de hospitalen. In het door de H. H. Wafelbakker en van Altena uitgebracht rapport van een bezoek aan de Leipziger internationale tentoonstelling van 1892 vinden wij o. a. aangeteekend(blz. 210, 3e aflevering van den loopen den jaargang). „Curiositate qua vermelden wij de orgels en harmoniums voor Heilan- stalten als hygiënische werktuigen. Ondertusschen is het niet te loochenen, dat zij op plaatsen, waar volkomen gebrek aan muziek is, zooals wij er in Indië vele tellen, nu en dan zeer geschikt zouden zijn, om psychisch gunstig te werken op met chronische en tot melancholie stemmende kwalen verpleegde zieken." In verband met deze uitspraak, verdient het onderstaande, ontleend aan de „Praatjes uit de Muzikale wereld" in den Java-Bode van 20 Mei 1893, no. 115 alle aandacht: Te Londen bestaat onder leiding van den kanunnik Harford van West- minster reeds een gilde van St. Cecilia, dat zich er op toelegt om door bij verschillende ziektegevallen genomen proeven te bewijzen, dat zachte muziek een kalmeren gemoedstoestand, verzachting van pijn en een gerusten slaap teweeg kan brengen, om een groot aantal speciale musici opteleiden, ieder oogenblik bereid om gehoor te geven aan de oproeping van een geneesheer, en om in een of ander centraal punt van Londen eene groote zaal te bouwen, waarin op alle uren van den dag en van den nacht

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1893 | | pagina 566