157 Bericht. Toen ik in Augustus a.p. Indië verliet, was daar juist eene beweging op touw gezet, om onder de militairen een bond van onthouders van sterken drank op te richten. Ik weet niet hoe het verder met die bewe ging gegaan is en of zij succes gehad heeft. (1) Maar ik vond in de bladen een uittreksel van het Jaarverslag, uitgebracht door den genees heer-directeur van het krankzinnigengesticht te Meerenberg, Dr. van Deventer, over 1895, en daarin komt voor dat het gemiddeld aantal ver pleegden in het vorig jaar 1310 bedroeg, en dat bij 241 van die lijders 139 mannen en 102 vrouwen, drankmisbruik de oorzaak van hunne krank zinnigheid was. Zulke cijfers spreken meer dan ellenlange redeneeringen. S. (l) Wij hopen daarvan spoedig meer te kunnen zeggen. Red.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 178