EEN EN ANDER OVER IIET OPLEIDINGSSYSTEEM VAN DEN RUSSISCHEN GENERAAL DRAGOMIROW. In de October-aflevering van het vorige jaar van de „Neue Mili- tarische Blatter" komt, van de hand van den kapitein von Mach, een artikel voor over: „Het opleidingssysteem van den Russischen generaal Dragomirow". In het dit jaar verschenen April-nummer van de „Journal of the United Service Institution of India", een zeer lezenswaardig doch in Nederland en zijn koloniën weinig bekend tijdschrift, wordt aan de hand van het bovenstaande artikel het systeem van den generaal Dragomirow nogmaals besproken door den majoor van het Engelsch-Indische leger Tounochy. De overtuiging, dat de denkbeelden van den generaal Dragomirow, hoewel niet onbekend (1) in ons leger, wel eenige meerdere belangstel ling verdienen, doet ons er toe overgaan de beide artikelen het Engelsche is grootendeels een vertaling van het artikel in de Neue Militarische Blatter zoo getrouw mogelijk weer te geven. W ij voegen daaraan eenige opmerkingen toe, betrekking hebbende op onze Indische legertoestanden. „It is jollier to die in company and little mother Russia has sons enough." aldus wordt dcor den Engelschen schrijver een Russisch soldaten spreekwoord weergegeven, dat duidelijk aantoont hoe onver schillig de Russische soldaat tegenover het gevaar is. Deze onver schilligheid, het gevolg van een lage verstandelijke ontwikkeling gepaard aan ontwijfelbaren moed, zullen evenals zij zulks reeds vroeger waien ook in de toekomst waarschijnlijk de hoofdeigenschappen vormen van den Russischen infanterist. Wanneer men dan ook een in Rusland aangenomen africhtiugs- (1) Wij wjjzen daartoe op het goed geschreven boekje van den toenmaligen kapi tein van den generalen staf E. K. A. de Neve. „Dragomirow. Voorbereiding der compagnie voor het gevecht."

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 281