OVERZICHT DRAAGBARE WAPENEN 1896. Duitschland. Bij het geweer Mod./88 ia het magazijn van onderen open, ten einde den houder weg te kunnen laten vallen, bij de voorge stelde wijziging is het magazijn van onderen gesloten en komt meer overeen met het verbeterde Mausersysteem. Het open magazijn gaf aanleiding dat vuil zich vastzette en de werking belemmerd werd. Door de patronen uit den houder in het magazijn te drukken, zoodat deze daarbuiten blijft, (z. g. afstroopen) wordt het magazijn gevuld; bij het sluiten wordt de houder uitgestooten. De bajonet geheel als steekwapen ingericht. In het Militar Wocheublatt 1895 No. 33 en eenige andere tijd schriften worden beschouwingen gehouden over het voor en tegen van het verminderen van 't geweerkaliber en komt men tot de slotsom, dat alhoewel eenige Staten het voorbeeld van Italië hebben gevolgd door 't aannemen van een geweer van 6,5 mM., de groote Staten zullen blijven volharden bij een kaliber van 8 mM., als geheel beant woordende aan de eischen van den tegenwoordigen tijd, want niet in een weinig meer bestrekene ruimte enz. ligt de waarde van een vuur wapen alleen, maar een hoofdvoorwaarde is, of 't wapen gedurende vele jaren bruikbaar in de handen der soldaten zal blijven en tevens dat 't geweer vlug schoon te maken is. Dit nu zegt de ondervinding is nog juist voldoende bij een kaliber van 8 mM. Yerder zullen de velden door de groote snelheid en kracht, waarmede het projectiel door den loop wordt bewogen, spoedig afslijten en de juistheid van treffen daardoor verminderen, en het geweer slechter worden. De hooge gasdruk van 't rookzwakke kruit werkt in de kleine kalibers ook zeer slecht op de hulsen en op den grendel. Eene ver gelijking van trefkans tusschen de kleine kalibers en die van 8 mM. doet zien, dat op de korte afstanden, de kleine kalibers zeer in het voordeel zijn, op de middelbare afstanden de verschillen weinig be- teekenen en deze op de groote afstanden, nul zijn.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 296