EEN EN ANDER OVER HET OPLEIDINGSSYSTEEM VAN DEN RUSSISCHEN GENERAAL DRAGOMIROW. (Slot). Uit al het medegedeelde volgt, dat Dragomirow meer waarde hecht aan de opvoeding dan aan de africhting. Zoo zegt hij omtrent dit punt in zijn in den aanvang van dit artikel genoemd werk, dat velen vroeger de waarde van het exercitieveld tegenover het terrein overschatten. „Zulke vreemde snaken zijn er echter niet meer". Het is er om te doen wat en op welke wijze men op deze plaats onderwijzen moet. Suwarow heeft onderwijs gegeven op het exer citieveld, en de africhters hebben het daar ook gedaanin de resultaten was evenwel een zeer merkbaar onderscheid. Reeds geruimen tijd is de peadagogische leerstelling bekend r „Het komt minder aan op het wat dan wel op het hoedanig Dragomirow's denkbeelden over de noodzakelijkheid om de alleen heerschappij toe te kennen aan het in den oorlog voorkomende, schijnen ook in het militaire district van Petersburg gehuldigd te worden. „In Duitschland daarentegen" zegt de heer von Mach „ziet „men in het vasthouden aan het oud Pruisische drilsysteem een van „de meest afdoende middelen tot aankweeking van een stramme „discipline en volgens mijn opvatting zal men daarmede des te betere „resultaten verkrijgen, hoe meer men zich er aan gewent om de „hoogste stramheid in het gevecht, en dat reeds nu in vredestijd, „te eischen, waardoor men handelt volgens den geest van onze „reglementen". Naar het ons voorkomt, verdienen ook deze denkbeelden van Dragomirow hier in Indië wel eenige nadere overweging.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 347