V ARI A-- Leeftijdgrens. Van het Italiaansche leger zijn ten gevolge van de nieuwe wet be treffende de leeftijdgrens 105 officieren gepensionneerd, en wel: 10 kolonels, 13 luitenant-kolonels, 46 majoors, 31 kapiteins en 5 luitenants. Daaronder bevinden zich 43 officieren der infanterie en 47 van de admi nistratie. (Sp. mil.) Eene nieuwe soort torpedo. Die nieuwe torpedo, welke een voorwerp van onderzoek uitmaakt van eene uit ingenieurs en marineofficieren der Yereenigde Staten sa mengestelde commissie, wordt op de bekende wijze door aanwending van gecomprimeerde lucht uit de lanceerbuis gedreven. Zoodra zij in het magnetisch bereik van het met staal gepantserde vaartuig komt, wordt het stuurmechanisme bewegingloos en het toestel jaagt met vollen spoed op zijn doel aan. De snelheid van deze torpedo, die 30 zeemijlen per uur moet bedragen, werd bij alle reeds gedane proeven bereikt en het toestel voldeed over 't algemeen aan de verwachting. Lengte 7 voet en gewicht Geschut van aluminium. Het is een Amerikaan gelukt eene wijze van bewerking te vinden, waardoor men aluminium de hardheid en de vastheid van ijzer geven kan. Van op deze wijze gehard aluminium hoeft hij een klein kanon geo-oten van 0.75 M. lengte en een kaliber van 75 mM, dat den druk van eene kruitlading van 460 Gr. uithield. De wanddikte bedroeg 6 mM. en het geheel woog 6,3 KG., terwijl het van staal vervaardigd wel 80 KG. gewogen zou hebben. De Amerikaansche Regeering heeft opdracht gegeven een grooter proefkanon te vervaardigen. N. M. BI.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1896 | | pagina 393