88 UITGAVEN IN INDIË. Ilde Afdeeling. Onderafdeeling 17. Ter wederlegging van de minder juiste opvatting, die vrij algemeen, wellicht ook bij sommige leden der Kamer, wordt aan getroffen, dat de indeeling van dwangarbeiders bij den transportdienst te velde onwettig is, wenscht de ondergeteekende er de aandacht op te vesti gen dat het gebruik van de hier bedoelde veroordeelden bij militaire ex pedities door den wetgever zelf, die de straf van dwangarbeid in het leven riep, wordt aangegeven als één der wijzen waarop van de werkkrachten dier' veroordeelden in het algemeen belang zou kunnen worden partij getrokken. Eene belangrijke vermindering van het aantal ingedeelden zal het ge volg zijn van eene aanschrijving, door den Gouverneur-Generaal in Juli jl. tot den legercommandant gericht, om, waar dit maar eengszins mogelijk is, voor militaire doeleinden dwangarbeiders door vrije koelies te vervan gen. Het streven van den ondergeteekende blijft op beperking van het gebruik gericht. Zoo heeft hij overleg met de Indische regeering geopend nopens de vraag of bij den militairen transporttrein niet uitsluitend vrij willigers zullen worden gebezigd. Dat overleg is nog niet geëindigd, zoodat daaromtrent nog geen nadere mededeelingen kunnen worden gedaan. IVde Afdeeling. Onderafdeeling 49. Gold het alleen de oprichting van een stoeterij in een willekeurig gekozen streek van Java, dan ware wellicht te duchten, dat die oprichting aanstonds zou worden gevolgd door voorstellen tot uit breiding van dit middel tot verbetering van het paardenras. Maar de zaak staat anders In de onmiddellijke nabijheid van het onlangs naar Padalarang over gebracht remontedepot is een voor de oprichting der stoeterij bijzonder geschikt terrein beschikbaar, en alleen de onmiddellijke nabijheid van dat depot maakt, dat de stoeterij met een zoodanig minimum van kosten kan worden ingericht en beheerd, dat aan die oprichting kan worden gedacht. Nu zich de behartiging van een zoo groot economisch belang als de instandhouding en veredeling van het paardenras op Java paart aan die van het voor 's lands dienst eveneens zoo gewichtige remonteeringsbelang van het leger, zou het inderdaad zeer te betreuren zijn indien de gele genheid tot gezamenlijke behartiging van deze beide belangen ongebruikt voorbij ging. Hoofddoel moet daarbij intusschen zijn en blijven de instandhouding en veredeling van het paardenras, die dan, naast dat oeconomisch belang, de remonteering van het leger zal dienen. Om deze reden meent de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 104