98 van het te dezer plaatse aan te brengen licht en is het niet aan te ne men, dat het werk geheel gereed zal kunnen zijn vóór ultimo 1904. Het is om deze reden, dat op de thans ingediende begrooting de kosten van het lichttoestel nog niet zijn uitgetrokken. De ondergeteekende is bereid om met de Indische regeering in overleg te treden omtrent da vraag of het geen aanbeveling zou verdienen in het werkplan ook nog op te nemen den bouw van een licht op Poeloe-Wèh. UITGA YEN IN NEDERLAND lilde Afdeeling. Onder af deeling 17. Het is den ondergeteekende bekend dat zoowel bij het departement van oorlog te Batavia als hier te lande voordrachten voor militaire belooningen met zooveel spoed behandeld worden als de nauwkeu righeid, welke die behandeling vereischt, toelaat. Bij krijgsverrichtingen, die zich over een geruimen tijd uitstrekken, worden de voordrachtstaten periodiek (halfjaarlijks) afgesloten. Dit zal natuurlijk tengevolge hebben dat wapenfeiten, in het begin van een semester bedreven, langer op hunne belooning wachten dan die, welke in het laatste deel van het semester hebben plaats gehad. Doch hierin is moeielijk verandering te brengen. Vide Afdeeling. Onderaf deeling 46. Aangaande de proefnemingen met draadlooze tele- graphie, waarvoor op de begrooting voor het loopende jaar gelden zijn uitgetrokken, deelde de Minister van Marine den ondergeteekende mede, dat men zich nog onledig houdt met hetgeen hiertelande tot voorbereiding van de proefnemingen moet worden verricht. Of Indië voor toepassing van de draadlooze telegraphie geschikt is, zal eerst met voldoenden grond zijn uit te maken wanneer öf de bovenbe doelde proefnemingen zijn afgeloopen, öf andere proefnemingen zijn ge daan, hetzij in Nederlandsch-Indië zelf, hetzij in andere daarmede eenigs- zins te vergelijken tropische landen. Tot het nemen van zulk een proef in Indië zijn aan de Indische re geering voorstellen gedaan en de ondergeteekende heeft van de gelegen heid, die zich aanbood door het beschikbaar zijn van een bekwaam elec- trotechnisch ingenieur, gebruik gemaakt, zoowel om een onderzoek te doen instellen naar de hoogte waarop de draadlooze telegraphie in Engeland gekomen is, als om over de gedane aanbieding nader te doen onderhandelen. Hij acht echter in verband met de uitbreiding die het Indisch tele- graafnet in de laatste jaren heeft verkregeD, het tot stand brengen van nieuwe telegraafverbindingen langs draadloozen weg, hoe wenschelijk ook op zich zelf, niet een zaak van zoodanige urgentie dat daartoe thans

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 114