100 Sedert de transformatie van de Cerberus tot yischtorpedeboot, is ten gevolge van grooteren diepgang, de snelheid van dat vaartuig aanmer kelijk gedaald. Daarom is het noodig de wegens ouderdomsgebreken noodzakelijk gebleken ketelverwisseling in dier voege te doen geschieden, dat, door het bezigen van een ander en lichter systeem van ketels, de snelheid weder tot de voor eene torpedoboot vereischte hoogte opgevoerd worde. En daar nu het vraagstuk omtrent zoodanige ketelverwisseling hier te lande reeds meermalen met goed gevolg werd opgelost en de noo- dige ervaring omtrent dit onderwerp in Indië ontbreekt, is het in het belang der zaak de nieuwe ketels in Nederland te doen vervaardigen. De reparatie van het stoomschip Sumatra is nog niet ter hand geno men. Wel behoort dit schip tot de Indische militaire marinemaar zoo wel het type van het schip, dat in 1891 werd uitgezonden, als de sterkte van de daardoor vereischte bemanning, wijken zoozeer af van de bij de Koninklijke besluiten van 27 Juli 1896 Staatsblad No. 141) en van 4 Juni 1897 Staatsblad No. 163) getroffen regelingen betreffende de zee macht in Nederlandsch-Indië, dat nader zal moeten worden uitgemaakt welk gebruik verder van het schip zal zijn te maken, en de reparatiën van het schip zullen dan zijn vast te stellen in verband met de in dit opzicht te nemen beslissing, waaromtrent nog overleg met het Departe ment van Marine zal moeten worden gevoerd. MIDDELEN IN INDIË. 88. Er bestaat, naar de ondergeteekende meent, geen reden om niet aan te nemen, dat het legerbestuur steeds bereid zal gevonden worden tot beschikbaarstelling voor particulieren, van militaire telephoonnetten voor zooveel de dienst dit gedoogt. In verband met art. 19 der Indische Comptabiliteitswet wordt nog het volgende medegedeeld. 20. Zegelrecht. Het voornemen bestaat om aan de kwartiermeesters en administrateurs bij het leger, in het belang van eene betere controle op hun ontvangsten, de verplichting op te leggen om bij elke contante stor ting in hun kas, eene quitantie af te geven, welke door den betaler aan den kasinspecteur zal moeten vertoond worden. Ten einde het voor die quitanties verschuldigde zegelrecht niet ten laste van den betaler te bren gen, zal hiervan vrijstelling verleend moeten worden door het slot van No. 31 van de bij art. 13 der zegelordonnantie Indisch Staatsblad 1885 No. 131), behoorende lijst van vrijstellingen aan te vullen met de woor den: „voor andere betalingen dan die, welke door officieren en mindere militairen worden gedaan aan kwartiermeesters of administrateurs".

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 116