104 Militaire Academie. No. 1730 A. Breda24 November 1903. Aan den Heer Generaal Majoor Jhr. J. C. van der Wijck te Weltevreden. Als Gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie, die heden vóór 75 jaren werd opgericht, welk feit van 21—24 Oc tober j.l. alhier feestelijk is herdacht geworden, is het mij een genoegen U Hoogedelgestrenge hartelijk dank te mogen betuigen voor den heildronk door de vereenigde oud-cadetten te Welte vreden op Kilacadmon ingesteld en voor de telegrafische mede- deeling daarvan. Bleek reeds uit de aanbieding van de schilderij betreffende de onderwerping van den pretendent-sultan, dat de oud-cadetten van het Leger in Nederlandsch-Indië hun Alma mater niet ver geten zijn en mocht onder groot gejuich aan het reünisten-diner op 21 October j.l. de telegrafische heilgroet door den kolonel M. B. Bost van Tonningen namens de oud-cadetten uit Indië ge zonden, worden voorgelezen, uit uw telegram blijkt opnieuw, dat de band tusschen de Koninklijke Militaire Academie en hare oud-leerlingen nimmer verbroken wordt. Onder mededeeling dat uw telegram door mij ter kennis is gebracht van het personeel der Academie en van het korps cadetten, verblijf ik met bijzondere hoogachting. Uwe dienstwillige dienaar Sabhon. Kolonel, adjudant in Bui tengewonen Dienst van H. M. de Koningin, Gouverneur der K. M. A.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 120