RORT OVERZICHT BETREFFENDE DE SAMENSTELLING EN DE VERVEELVELDIG1NG VAN TOPOGRAPHISCHE KAARTEN IN NEDERLANDSCH-INDIË, Met Plaat "VI. Reeds meermalen is mij gebleken, dat slechts weinig officieren eenig begrip hebben van de wijze waarop topographische kaarten worden samengesteld en hoe deze bij het Topographisch bureau worden verveelvuldigd, terwijl toch velen belang daarin schijnen te stellen en nagenoeg allen, die genoemd bureau bezochten met het doel de verveelvuldiging meer van nabij te bezien, onver holen hunne bewondering daarover te kennen gaven. En zij ver dient die bewondering dan ook ten volle door de nauwgezetheid waarmede ieder zijne werkzaamheden moet verrichten en ook verricht, de wijze waarop kleine fouten door de eene afdeeling gemaakt in een volgend tijdperk der verveelvuldiging verbeterd worden, de middelen die aangewend moeten worden om den invloed van den meer of minderen vochtigheidstoestand van de lucht te veronzijdigen, enz. enz. Den belangstellenden lezer van dit tijdschrift een denkbeeld van een en ander te geven is het doel van dit opstel, waarin ik slechts die technische details zal vermelden, welke noodig zijn om te bewijzen, dat naast groote bekwaamheid van het personeel veel zorg vereischt wordt om tot een goed resultaat te geraken, en waarin ik mij nagenoeg uitsluitend bepalen zal tot het mede- deelen der verrichtingen van den Topographischen dienst in Ne- derlandsch-Indië. Wel werd dit ook reeds gedaan in een dooi den toenmaligen kapitein-adjunct bij de directie van den Topo graphischen dienst, thans luitenant kolonel der infanterie, B. T. C. F. Schmidt geschreven artikel in het Indisch Militair Tijd schrift van 1894, 9de aflevering, doch sedert dien heeft de ver- veelvuldigingsmethode door den algemeenen invoer van den kleu- Dl. I 1904. 8

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 121