108 het geldt de vervaardiging eener kaart op kleine schaal (1100.000 a 1200.000), dus van een minder belangrijk terrein. Bovendien is het een bijna onafwijsbare eisch, dat het vervoer der daarbij ge bruikt wordende tijdmeters per vaartuig geschiedt, zoodat, indien dit niet mogelijk is, deze methode ook niet toegepast kan worden. Uit een en ander volgt dus, dat het bepalen van het voor de opneming van eenig terrein noodige aantal vaste punten slechts dan middels sterrekundige plaatsbepalingen zal kunnen geschieden, als dat terrein doorsneden is door bevaarbare wa teren en uit een economisch oogpunt minder belangrijk is, m. a. w. niet veel details bevat, zooals bv. de Westerafdeeling van Borneo, het oostelijk deel van Sumatra enz. In alle andere gevallen worden die punten middels driehoeksmeting bepaald. Aansluitende op deze punten worden nu door ervaren opnemers wegen, rivieren, hoogteruggen, enz. nauwkeurig opgenomen en in kaart gebracht en aldus het geraamte der kaart verkregen. Dit geraamte bestaat dan uit een aantal veelhoeken met gebro ken zijden, die, elk op een afzonderlijk vel papier overgebracht, aan de opnemers ter bewerking gegeven worden. Deze verdee- len hun veelhoek door het meten van binnenwegen, voetpaden, waterleidingen, grenzen, enz. in zeer kleine veelhoeken, die ge leidelijk bewerkt worden, bepalen de richting van belangrijke punten zijwaarts door rechtstreeksche meting van richting en afstand van uit één punt of door aanpeiling van uit eenige vaste punten der te meten richting, schetsen den vorm van het terrein in hun meetboek, teekenen de begroeiing enz. daarin op en gaan aldus voort tot alle details, die op de kaart moeten voorkomen, opgenomen zijn. Eiken avond van een meetdag worden de volstrekte hoogten van alle rechtstreeks gemeten punten berekend en in het meet boek aangeteekend. Na afloop zijner maandmeting gaat de opnemer te huis het opgenomene op schaal teekenen (opdragen) en in het reeds in teekening gebrachte inpassen. Blijkt hierbij, dat fouten in de meting gemaakt zijn, dan moeten die door hermeting opgespoord en verbeterd worden. Zijn geen fouten gemaakt, dan wordt het opgenomene op het veelhoeksblad in potlood ingeteekend en worden uit de berekende

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 124