110 wege gelaten, waar het geldt het spoedig en zonder veel kosten: verkrijgen van eene vrij bruikbare kaart, hetzij voor militaire, hetzij voor andere doeleinden. Uit een cartographisch oogpunt moet zulk eene kaart evenwel tot de schetskaarten gerekend worden, daar de eventueel gemaakte,, onvermijdelijke fouten zich hierbij steeds voortplanten, zoodat het- geheel slechts door belangrijk wringen in elkaar gezet kan worden. Deze opmerking geldt ook voor de bestaande residentiekaar- ten, schaal 1:100.000, van Midden-Java, waar in de meeste resi- dentiën de driehoeksmeting na de opname werd verricht 1). 2e. Wijze van verveelvuldiging langs photolithographischen weg. Onder photolithographie verstaat men in het algemeen de me thode om van een origineel met behulp der photographie een beeld over te brengen op een drukbaren steen (of plaat), welke toelaat het origineel met de drukpers te verveelvuldigen. De toepassing dier methode is echter verschillend, al naar mate het origineel alleen bestaat uit punten, lijnen of strepen, dan wel of daarop ook uitvloeiende tinten of verschillende tinten van dezelfde kleur voorkomen. In dit laatste geval moeten de uitvloeiende of lichtere tinten hetzij bij de photographische op name, hetzij op den steen (of plaat) in punten omgezet worden, daar zij zich anders op de verveelvuldigde teekening als gelijkma tige vlekken van dezelfde kracht als de andere zouden voordoen. Er zijn twee hoofdmethoden van photolithographie en wel: le die, waarbij de steen (of plaat) direct met eene voor licht gevoelige stof overtrokken is en onder een verkeerd negatief 2) 1) Verg. Terreinleer blz. 86. 2) Onder 'positief varstaat men een beeld, waarop alleB wat donker of helder moet zijn dit ook is; onder negatief, een beeld waarop alles wat donker of helder moet zijn resp. helder of donker is. Een op de gewone wijze vervaardigd photographisoh cliché vertoont, gezien van de zijde waar de ïicht-gevoelige laag met het beeld is, een negatief spiegelbeeld; van de andere gladde zijde een negatief beeld. Een verkeerd negatief is het nu als het cliché, gezien van de beeldzijde, een negatief beeld, van de andere zijde een negatief spiegelbeeld vertoont. Zulk een cliché wordt met de beeldzijde op den steen (of plaat) gelegd en dus van de andere zijden aan het zonlicht blootgesteld, zoodat het op den Bteen te voorschijn komende beeld ook een spiegelbeeld zal zijn, daar het zonlicht alleen op de heldere plaat sen van het cliché doordringt en dus alleen daar donkere plekken op den steen doet ontstaan. Hoe zulk een verkeerd negatief verkregen kan worden zal later worden vermeld.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 126