116 opening, waarin een stevig houtèn kastje, dat bestemd is voor het opnemen van het objectief, en vóór dien muur, dus buiten de kamer in de open lucht, is, mede langs rails beweegbaar, de draagtafel, ook wel stelbord genoemd, waarop de te photogra- pheeren teekening wordt bevestigddeze laatste is dus in de open lucht geplaatst en naar het oosten gekeerd. Hieruit volgt, dat het niet mogelijk is bij regenweer photographische opnamen te maken, terwijl men bij zonlicht afhankelijk is van den stand der zon, die de teekening moet verlichten. Een en ander heeft ten gevolge, dat slechts van ongeveer 9—11^ uur v.m. gephotographeerd kan worden. Vóór 9 uur 's mor gens werpt nl. de zon nog schaduw van het dak der donkere kamer op het stelbord, ha half twaalf staat zij zeer hoog en glijden hare stralen langs de teekening, zoodat zij daarop scha duwen werpen van alle in het papier aanwezige kleine oneffen heden, draadjes (door het radeeren ontstaan) enz., terwijl na den middag de zon al zeer spoedig hare stralen in het objectief werpt. Alles te zamen genomen, mag men dus gerust zeggen dat •de capaciteit van het photographisch atelier betrekkelijk gering is. In de groote reproductie-ateliers in Europa, waar trouwens de bezwaren verbonden aan het photographeeren middels zonlicht nog grooter zijn dan hier, geschiedt de verlichting van het beeld ■dan ook bijna overal middels kunstlicht, waarvoor in de eerste plaats het electrisch licht in aanmerking komt en het is te voorzien, dat, bij eene belangrijke uitbreiding der werkzaamhe- heden van het Topographisch bureau, men ook hier tot verlich ting middels kunstlicht zal moeten overgaan Achter (dus in oostelijke richting van) de vorenbedoelde don kere kamer is eene tweede van ramen met rood glas voorziene •donkere kamer tot het prepareeren der platen en het ontwikkelen van hec beeld, terwijl nog een derde donkere kamer, van de tweede gescheiden door het lokaal voor den chef van het atelier, bestemd is voor het scheikundig bereiden van het voor licht ge voelige papier, dat dienen moet om het beeld daarop af te drukken. Aan deze kamers is de retoucheerkamer door een doorloop verbonden. Gaan we thans na welke werkzaamheden achtereenvolgens in dat atelier verricht moeten worden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 132