120 den in onze krijgsgeschiedenis beruchten Soerapati 1), die inder tijd met zijn volgelingen Z. M. „Onrust" nabij Moeara Teweh heeft afgeloopen 2). De Soerapatis, waarvan thans Raden Naoen de hoofdvertegenwoordiger is, hebben gemeene zaak met de Pegoestian gemaakt en een duren eed gezworen, steeds elkan der in alle opzichten te kennen in het behandelen van ver schillende zaken. Goesti Mohamad Arsat, van wien het verzet in de laatste jaren tegen ons Gouvernement uitgaat, een nog jong energiek Hoofd, de Panglima Polèm van de Boven-Doesoen —'zooals ik hem on langs in een onzer Indische bladen zeer juist zag noemen heeft het dikwijls het Bestuur lastig gemaakt en, doordat wij al dien tijd hem nooit flink hebben aangepakt, werd zijn aanzien ver sterkt, waardoor hij menig voordeel op ons behaalde. Langzamerhand in het juiste denkbeeld verkeerende, dat de Pegoestian nooit buiten de Soerapatis aan een ernstige on derwerping zou denken, werd door deRegeering de actieve politiek opgevat, die leidde tot het legeren van een mo biele colonne te Poeroek Tjahoe, aan den linkeroever van de Barito, één dag stoomens beneden de Menawing. Men dacht uit een politiek oogpunt door deze vestiging in het hart van de Boven-Doesoen het groote voordeel te krijgen le onrust te brengen in het gebied van de Pegoestian, het geen deze vroeger in het onze deed 2e tusschen de Pegoestian, die uit de Menawing moest wor den verdreven, en de Soerapatis 3), die wij op onze hand moesten trachten te krijgen, te zitten. Alvorens echter te beginnen met „onze strijd in de Boven- Doesoen" wensch ik in het kort het een en ander mede te deelen omtrent karakter, bewapening en aanvoering van den inlandschen vijand, dien de mobiele colonne tot heden te bestrijden heeft gehad. Karakter. De Bekompei-Maleiers in de Boven-Doesoen, meest afstammelingen van Maleiers uit Bekompei, die zich met de (1) Zie stamboom der Soerapati. Bijlage II. 2) Van wel ingelichte zijde vernam ik, dat het afloopen van de Onrust" buiten schuld van Soerapati geschiedde. 3) Raden Raoen en zijn broer Basah deze is ons nu nog vijandig gezind wonen in Riam Palembang in de Boembanstreek. De Pegoestian heeft haar zetel in de Mena wing. Poeroek Tjahoe ligt dus tusschen de Menawing en de Boemban.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 136