133 troep kende den vijand niet, noeh zijn vechtwijze. Onze regle menten geven alleen in hoofdzaak een vechtwijze aan. Het zou ook onmogelijk zijn, om een vechtwijze tegen eiken inlandschen vijand voor te schrijvenomdat in onzen Archipel zoovele verschil lende volksstammen wonen, met vechtwijzen die zeer van elkan der verschillen. In ons leger is het regel, dat men de wijze van vechten leert kennen, wanneer men met zoo'n volksstam oorlog; voert. (Slot volgt). Noot. Ingevolge nader ingekomen verzoek van den schrijver van dit artikel moeten in de eerste alinea op blz. 119 vervallen de woorden: „in het noordelijk gedeelte van het oude Bandjermasinsche rijk", en moet de noot 2) op blz. 120 worden gelezen: „De bevolking houdt nu nog Soerapati niet voor den schuldige". Red»

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 149