149 zijn. Zijn lessen behooren op de practijk gericht te wezen, en de resultaten van het onderwijs moeten door hem steeds uit 's mans handelingen, nimmer uit diens woorden worden beoordeeld. Heeft men op deze wijze den man als gewoonte doen aanne men steeds over het besprokene na te denken, en de juistheid van dit denken getoetst aan zijn handelingen in de practijk, dan moet men hem, door verder den tijd om te overwegen gaande weg in te krimpen, ook langzamerhand er aan gewennen spoe dig te besluiten. Het doel der recrutenopleiding moet vooral daarop gericht zijn, dat de eenmaal geoefende of, zooals men het nu nog noemt, afgeëxerceerde recruut, om zoo te zeggen, onmiddellijk een opdracht in een handeling kan omzetten. Behalve juist denken, moet hij derhalve ook leeren snel denken. Het laatste is vol strekt niet van minder belang dan het eerste. Men moet den man bij het onderricht zeer noodzakelijk gewennen de daarbij gegeven opdrachten dadelijk, zonder de minste weifeling nit Ie voe ren hem opmerkzaam makende, dat in de meeste gevallen waarin hij voor den vijand kan komen een besluitvaardig en snel op treden véél beter is, dan een bedachtzaam maar tijdroovend han delen. Het lang en nauwlettend wikken en wegen mag dan ook nimmer worden vergund. Het heeft zeer dikwijls beslui teloosheid ten gevolge en, zoodra deze aanwezig is, zal vooral in hachelijke oogenblikken de impuls tot het verrichten van de daad ontbreken. Geen soldaat moest men daarom als geoefend beschouwen, zoolang hij niet de doorslaande bewijzen geeft ge woon te zijn snel te handelen, zelfs al strookt dit niet geheel met de juiste opvatting der uitvoering. Om dezen eisch te kun nen stellen, zal het echter noodig zijn de leerstof op bovenom schreven wijze te verwerken. Zoo moet men, wel verre van den man de gedragregels der dubbelposten in het geheugen te stampen, deze regels slechts verklaren en door aanschouwelijk onderricht ophelderen; daarna ze leeren eigen maken in het. terrein, door het geven van hierop betrekking hebbende opdrach ten, om hem ten slotte in besluitvaardigheid te oefenen, door een tegenoverstaanden vijand die handelingen te laten uitvoe ren, waarbij het direct ingrijpen van zijn kant en het onver wijld toepassen dier regels een vereischte is. Het is hier de plaats er op te wijzen, hoe dringend noodig het is,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 165