157 Deze quaestie is reeds zoo dikwijls op het tapijt gebracht, dat zij, naar wij allen hopen, eindelijk eens voorgoed de oogen zal ■openen van hen, wien de belangen van den Indischen soldaat ter harte gaan. Zoo ik mij niet vergis, is men in 1900 begonnen met te Batavia eenige militairen te kleeden in 4 a 5 verschillende proef-tenues. Is men tot een resultaat gekomen Is het pleit van de practische uniform beslecht 't Is te hopen, dat men met de behandeling van deze zoo ge wichtige quaestie alleen te rade is gegaan met de inzichten van bekende practische mannen, die op Atjeh hebben leeren inzien aan welke eischen eene goede uniform moet voldoen, en niet met de opinie van onze collega's der intendance, die wel kunnen beoor- deelen, dank zij hunne kennis op den intendancecursus opgedaan, of deze of die stof geschikt is om in de tropen gedragen te worden, maar niet de mannen zijn om de confectie vast te stellen. Neen, hier geldt de meening van de officieren der veld troepen; hie alleen kunnen zeggen wat de behoeften zijn van eene Indische uniform. Dat onze uniform niet deugt, blijkt wel uit de omstandigheid, dat men in Atjeh oogluikend toelaat, dat de soldaat van zijne attila een Atjeh-buis maakt, dat de helmhoed ontdaan wordt van al het blinkende en schitterende garnituur, dat den officieren toege staan wordt Atjeh-jassen te dragen en zelfs helmhoeden van buitengewoon (burger) model. Waarvoor is het noodig de menschen op kosten te jagen, om zich eene geschikte veldtenue aan te schaffen Veel eenvoudiger .en beter is het immers, om eene uniform voor te schrijven, die aan alle eischen voldoet z.a. practische confectie, weinig onder houd, gemakkelijk en ruim zitten, een nette coupe en die er altijd netjes uit kan zien: eene uniform, die zoowel te velde als in het .garnizoen gedragen kan worden. De meeste mijner lezers hebben wel eens in Atjeh gezien, welk een onooglijk gezicht het is, een soldaat gekleed in eene attila zonder biezen en de „tjelana pendek", eene tenue, die maar .al te vaak voorkomt. Kan de man daar iets aan doen Hij heeft niet altijd voldoende geld, om zich telkens nieuw uitmonsterings- "koord aan te schaffenvan de gelegenheid dit koord te krijgen,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 173