160 3e. geven de puttees, zonder het been te veel te knellen, voldoenden steun, terwijl men dien steun bij de slobkousen alleen heeft als ze strak zitten, maar dan vervalt men weer in het nadeel sub 2 genoemd, en bovendien sluit dan de boven ste sluitriem te veel om het heen. Hoe dikwijls gebeurt het niet, dat men dien riem gedurende den marsch wat los moet maken om het bloed behoorlijk te laten circuleeren, omdat an ders de beenen te spoedig moe zouden zijn. 4e. De puttees passen iedereen, behoeven feitelijk geene taille- verdeeling, terwijl dit bij slobkousen altijd noodig is. Slobkousen moeten ook bijna altijd vermaakt worden om ze voor den gebruiker passend te maken. 5e. Aan de puttees zitten geen knoopen, die zooveel zorg be hoeven niets dan twee bandjes, waarmee ze onder de knie wor den vastgemaakt. 6e. Aangezien de putteesdie ik op 't oog heb, van wol zijn, zorgen zij dat het onderbeen steeds warm kan blijven, en men heeft bij het dragen daarvan niet het onaangename gevoel van koude beenen, dat bij de linnen slobkousen wel het geval is, als men door koude stroomen of sawahs gewaad heeft. Zou dit uit een hygiënisch oogpunt ook geen voordeel zijn? 7e. En dit is een zeer groot voordeel; de puttees behoeven niet zoo dikwijls hersteld te worden. Aan de mijne, die ik een halfjaar gedragen heb, mankeert nog niets. Het eenige nadeel is, dat de puttees f 2.50 kosten, terwijl de prijs der slobkousen slechts f 1.05 is, maar ik geloof, dat bij eene oordeelkundige behandeling de eerste het langer uithouden, aan gezien opgedroogde modder en vuil met eenig lauw water zeer ge makkelijk te verwijderen is, terwijl men vuile slobkousen steeds met zeep en borstel moet reinigen. Men heeft verschillende soorten van putteesnl. Ie. van wol of van linnen en in verschillende kleuren 2e. met of zonder souspieds (de eerste soort zijn natuurlijk duurder) 3e. van leer. Deze laatste soort, meer speciaal legginsgeheeten, wordt vooral, door de bereden wapens gebruikt, ofschoon hierbij ook wel de andere soorten toepassing vinden.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 176