170 van de gangbaarheid van den grendel ook bij geweren, waarvan de zij wangen van het staartstuk, ten gevolge van bewerking van dat onderdeel in het vuur bij voorkomende herstellingen, eenigszins uiteen geweken mochten zijn. d. Het vizier, dat op het oorspronkelijk uit Steyer ontvangen proefmodel slechts 91 gr. woog, werd vervangen door een, wel is waar makkelijker te stellen, maar niet minder dan 163 gr. we gend boogklepvizier, e. De handbeschermer 1), die oorspronkelijk met 2 veeren om den loop klemmende was aangebracht welke wijze van beves tiging voor het Indische geweer M. 95 toch is behouden gebleven werd vervangen door een langeren, die door onderband en vi zier op zijn plaats gehouden werd. f. In verband met de onder e vermelde wijziging werd het fluitvormig gedeelte van de lade meer naar voren gebracht, waar door het voorste dunne gedeelte tusschen de banden verkort en het gedeelte tusschen vizier en onderband aan de voorzijde dik ker, derhalve verzwaard, werd. g. De kolfplaat werd verzwaard. Bovendien werd de oorspronkelijk aangeboden korte en lichte dolkbajonet door een stevigere, maar dientengevolge ook zwaar dere vervangen. Met het aldus gewijzigde geweer, door den fabrikant bestem peld met den naam „M. 92," en de daarbij te bezigen munitie werden uitgebreide proeven genomen, die in 1895 leidden tot de invoering er van onder den naam „M. 95." Dat de bovenomschreven wijzigingen, die op het ballistisch ver mogen van het wapen geen invloed uitoefenden, ook voor de ste vigheid (soliditeit) van het geweer als oorlogswapen volgens het oordeel van ter zake tot oordeelen bevoegde personen niet nood zakelijk zijn geweest, blijkt uit een nota van den directeur der Normaal Schietschool van Juli 1895, waarin het eenparig oordeel der aan die inrichting werkzame officieren werd neergelegd en 1) Bedrieg ik mij niet, dan had het eerstaangeboden proefgeweer in het geheel geen handbeschermer. Bij dit geweer zou derhalve, evenals bij het Oostenrijksche, een met asbest gevoerde linkerhandschoen als toebehooren moeten zijn ingevoerd, ten einde den man in staat te stellen den door snelvuur verhitten loop bij den stormloop en in het handgemeen stevig te omvatten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 186