171 - waarbij, nog onmiddellijk vóór den aanvang der debatten in de volksvertegenwoordiging betreffende het nieuw in te voeren in- fanterie-vuurwapen, een poging zij het dan ook een vergeef- sche gedaan werd, om het verzwaarde geweer weder te ver lichten. Hierbij woog niet zoozeer de omstandigheid, dat het voorgestelde geweer in het algemeen te zwaar werd geoordeeld immers het was met bajonet nog altijd 2 a 3 H.G. lichter ■dan het bestaande geweer „de Beaumont", in Nederland in 1878 gewijzigd tot „de Beaumont Vitalli", over het gewicht waarvan gedurende de 25 jaar, dat het de bewapening onzer infanterie -had uitgemaakt, geen klachten van beteekenis waren opgegaan als wel dat naarmate het geweer, althans binnen zekere gren zen, met het oog op den terugstoot lichter werd, de behande ling gemakkelijker en vooral de aanslag steviger was, terwijl voor het mindere aan dood gewicht, dat hij in zijn wapen zou hebben te torschen, door den infanterist een grooteren patroon- voorraad zou kunnen worden medegevoerd, een omstandigheid, -die vooral bij het repeteergeweer van beteekenis was. De in die nota voorgestelde wijzigingen kwamen in 't kort ■op de volgende neer. a. Verwijdering van de krul der bajonet en van het overtol lige metaal van het gevest, dat bij opgeplante bajonet buiten ■het beloop van den bovenhand uitsteekt, alsmede zoo dicht mo gelijke aansluiting van het gevest tegen den loop 1). Hoe dichter het gevest bij den loop, hoe meer de stoot in de richting van de as van het wapen wordt toegebracht, dus hoe krachtiger de stoot, terwijl de bajonetstootplaat en de lade min der te lijden hebben. De door deze wijzigingen, gepaard aan het iets smaller maker van het gevest in verband met de sub c te noemen versmal ling van de lade en dientengevolge ook van den bovenband, ontstane gewichtsvermindering werd op minstens 50 gram geschat. b. Verwijdering van den ontlaadstok van het geweer, gepaard met verkorting van den ontlaadstok tot 32 of 21 c.M. en ber ging daarvan in of tegen de bajonet- (Indië: sabel-) schede. Daar de ontlaadstok bij het Nederlandsche geweer M. 95 tevens 1) Tot goed begrip diene, dat liet Indische geweer M. 95 een gewijzigde bajonet heeft, •waarbij de aansluiting aan den loop zoo dicht mogelijk is.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 187