Hardouin, welke laatste schilderij eveneens een geschenk van de officieren van het N. I. leger thans boven den publiek- maker hangt. Ten slotte moet hier nog melding worden gemaakt van het „Gedenkboek" van den kapitein G. van Steyn, kwartiermeester aan de K. M. A. Om een denkbeeld van dit boek te geven, laten wij hier eene inhoudsopgave volgen: Inleiding. Ie Hoofdstuk: Beknopt geschiedkundig overzicht. 2e Hoofdstuk: Vorstelijke bezoeken aan de K. M. A. 3e Hoofdstuk: De Gouverneur Seelig en de Commandant Delprat. 4e Hoofdstuk: De heldengalerij. 5e Hoofdstuk: De uniformen. 6e Hoofdstuk: Geschenken. 7e Hoofdstuk: Jubileumfeesten. 8e Hoofdstuk: Jaar boekjes en Almanakken 1). 9e Hoofdstuk: Bibliographie 2). Naam lijst van de officieren en beambten, die in vaste hetrekkmgen aan de K. M. A. zijn werkzaam geweest. Idem van oud-cadet ten en oud-adelborsten, die geroepen zijn geworden tot het ver vullen van hooge betrekkingen. Idem van oud-cadetten en oud adelborsten, die roemrijk zijn gesneuveld of aan hunne vooi den vijand bekomen wonden zijn overleden. In Memoriam. Ziekte statistiek, enz. De feestwijzer met omslag naar teekening van den kapitein Steenkamp werd eenigszins spottend ontvangen; van alle daarin vermelde eerebogen en versieringen, welke van gemeentewege en door buurtcommissiën zouden worden uitgevoerd, was nog niet veel te zien; echter bewees Breda's uiterlijk voorkomen op den dag vóór het begin der feesten hoe voorbarig \elen in hun spot waren geweest. Het zou een onbegonnen werk zijn alle versieringen hier te vermelden; wij noemen daarom alleen den grooten eereboog tegenover het station aan den ingang dei Willemstraat en een anderen op het Kasteelplein, welke was uitgevoerd in den trant eener middeleeuwsche burchtpoort en blijkens het opschrift tevens bedoeld als eene hulde aan de nagedachtenis van Z. K. H. Prins Frederik, die in 1828 de K. M. A. namens zijn Koninklijken Vader opende. Voorts trokken de zeer geslaagde versiering van den gevel der Cadettensocie- teit en van den ingang van het hotel de Kroon een ieders aan- 1) Samengesteld door den luitenant-adjudant Boogaard. 2) Samengesteld door den heer Ophorst, bibliothecaris der K. M. A.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 18