180 krijgen lichteren dienst en zijn daardoor spoedig niet meer op adem en ook ongeschikt voor den dienst te velde. Waarom toch, zoo vroeg ik mij meermalen af, geschiedt zulks Is het omdat de paarden rust noodig hebben maar dan zijn zij immers ongeschikt voor de cavalerie van een koloniaal leger! Is het omdat de paarden, verreden als zij in den manoeuvre- tijd worden, eenige dressuur noodig hebben maar die kan hun toch niet door inlanders worden gegeven en bovendien waar zou dat te Batavia moeten geschieden? In de manége die onbruik baar is als het maar even heeft geregend of op het Konings- of Waterlooplein, die ook in den regentijd of onder water staan of te glad zijn? Is het omdat het ook in Holland zoo gebeurt? Is het omdat de manschappen weer bepaalde oefeningen uit een oogpunt van krijgstucht noodig hebben? maar kan die tucht dan niet door voetexercitie worden bijgebracht of beter nog er in gehouden gedurende den drogen tijd. Of is het, omdat het regenen kan en het toch niet aangaat manschappen en paarden in den regen te laten loopen. Ik kan er geen reden voor vinden en ik hoop dan ook van harte, dat mijn geschrijf aanleiding moge geven tot repliek van iemand, die het wèl begrijpt, zoodat het mij niet meer hindert en ook ik het nut dier regeling inzie. Evenwel, wat dan ook de reden zij, de cavalerie is onbruikbaar en dat kan, dat mag toch niet! Al wordt door sommigen, die het weten kunnen en mogen, de B.V. in geen geval in den regentijd verwacht, zoo zou het toch wel eens kunnen gebeuren, dat plotseling cavalerie noodig was, zooals eens te Serang, Soemba en elders en wat zou men dan doen als de cavalerie onbruikbaar was? Toch cavalerie zen den niet waar? maar dan ten koste van zeer veel paardenvleesch. Daarom is het dunkt mij een dringende eisch, dat de cavalerie bruikbaar blijft, en zijn er dan paarden of manschappen die zulks noodig hebben, dan die vereenigd en onder deskundige leiding zoo spoedig mogelijk weder voor den dienst geschikt gemaakt; dan zal ten minste een gedeelte intact blijven, klaar voor zijne taak. Met dit gedeelte zou dan kunnen worden doorgewerkt. In dezen tijd, waarin de gezamenlijke oefeningen niet gehou den worden, zou de ordonnansendienst kunnen beoefend worden,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 196