- 181 wat zoo noodig is, want hoe vaak kwamen bij die oefeningen uit stekende berichten niet of te laat overmaar dan niet het een voudig overbrengen v-an berichten van den eenen ordonnansen- post naar den anderen, doch door bezette gedeelten, door terrein- strooken, doorkruist door vijandelijke patrouilles, die den ordon nansen het overbrengen bemoeilijken of beletten. Terreinrijden en kaartlezen zouden beoefend moeten worden. Ook aan de verzorging en behandeling van het paard door den man zoude noodige aandacht geschonken moeten worden, want het zal toch wel eens voorkomen, dat de man eenige dagen al leen is met zijn paard. Om eens een enkel voorbeeld te nemen verliest zijn paard een ijzer, dan heeft hij wel reserveijzers en nagels, maar die ijzers be vestigen kan hij niet, want nooit werd hem geleerd de nagels in den voet te slaan; ik geloof zelfs niet dat er één officier is, die dat kan. .Dan zou moeten worden gedaan aan schieten, want de resul taten van het prijsschieten waren verre van schitterend, aan af standen schatten en aan nog zooveel meer, als het aanleggen van verbanden, behandeling van wonden, waarin onderricht ware te geven door een paardenarts zoowel aan manschappen als aan offi cieren, enz. enz. Reeds nader zijn wij gekomen tot wat wezen moet, door die meerdaagsche oefeningen, waarbij menschen en paarden hun bruik baarheid, hunne volharding en hun weerstandsvermogen kunnen toonen; waarbij jonge officieren zelfstandig leeren handelen en niet steeds staan onder toezicht van of raad kunnen vragen aan oudere collega's; doch waarom is het hiermede afgeloopen? Waarom zien wij geene patrouilles of pelotons meer uitruk ken omdat 't kan regenen Maar werden die oefeningen wel gehouden zooals de bedoeling zal geweest zijn? Werden wel eens officieren uitgezonden met opdrachten, waar men later in oorlogstijd wat aan had? Wer den wel eens cavaleriepatrouilles uitgezonden naar de vermoe delijke landingspunten van den B. V., tot verkenning van, tot kennismaking met de terreinen, waar later door hen zal moeten worden opgetreden? Nooit zoover mij bekend in de laatste 2 jaren, en toch mag,.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 197