190 Om nu te verkrijgen dat de overige plaatsen op den steen geen verf aannemen, wordt deze geëtst, d.w.z. een mengsel van ver dund salpeterzuur en een gomoplossing wordt met eene spons gelijkmatig over de steenoppervlakte verdeeld. Door velen wordt aangenomen dat hierdoor: le de vetstoffen omgezet worden in vetzuren, welke zich met de steenmassa innig verbinden en vetzure kalk vormen 2e de gom in de poriën van den steen dringt en dus mede werkt om te voorkomen, dat de steen op de niet daarvoor be stemde plaatsen drukverf aanneemt; 3e de koolzure kalk 1) der niet van vet voorziene oppervlakte van den steen in salpeterzure verandert, welke oorzaak is dat de steen op die plaatsen slechts moeilijk of in het geheel geen vette stoffen meer aanneemt. Het spreekt echter vanzelf, dat de vorenbedoelde vetten en vetzuren eenigen tijd behoeven om in den steen te dringen. Heeft nu die inwerking naar behooren plaats gevonden en ver wijdert men daarna de verf middels terpentijn, dan ziet men dat de plaatsen, waarop deze ingewerkt heeft, van kleur ver anderd zijn en dat, indien de steen met drukverf wordt inge rold 2), alleen de bedoelde plaatsen de verf aannemen. Moeten nu later belangrijke correcties, vooral bijvoegingen, worden aangebracht, dan wordt de werking van de etsing opge heven door den steen ter plaatse te overgieten met eene oplos sing van azijnzuur of citroenzuur, waardoor de werking van de gom en het salpeterzuur wordt opgeheven en de steen daar weer vette stoffen opneemt. Eindelijk zij hierbij nog aangeteekend, dat indien een litho- graphische steen afgedrukt is, hij weder voor gebruik geschikt gemaakt kan worden door de daarop voorkomende lagen vet zure en salpeterzure kalk middels zeezand en puimsteen af te slijpen. Beschouwen we thans eenigszins nader het overdrukken op steen 1) Ongeveer 97 der bestanddeelen van een goeden lithographisclien steen. 2) De steendrukrol bestaat uit een van twee handvatten voorzien, oylindrisch, houten- lichaam, waaromheen meerdere lagen flanel en ten slotte een kalfsleeren overtrek. Deze rol wordt eerst eenige malen over den verfsteen, waarop de aangemaakte verf, heen en weer gerold, totdat zij gelijkmatig van verf voorzien is, en daarna over de lengte en de breedte van den druksteen bewogen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 204