193 •-deze op de overeenkomstige plaatsen van den met blauwe verf ingerolden blauwsteen geplaatst, waarna de zwartdruk voorzich tig van de naaldjes afgeschoven en daarna onder de pers door gehaald wordt. Sluit het zwart nu niet volkomen aan het blauw, wat ten gevolge van de werking van teeken- en albumine- papier en de gemaakte fouten bij het teekenen bijna regel is, dan moet de steendrukker bij de volgende drukken van het blauw een of beide naalden zoodanig verplaatsen, dat ten slotte althans het grootste gedeelte der beide kleuren sluit. Op de zelfde wijze wordt nu achtereenvolgens c.q. met bruin, rood en lichtblauw gehandeld, zoodat eindelijk een proefdruk verkregen wordt, waarvan de kleuren (hoofdkleuren) zoo goed mogelijk sluiten. Valt uit het vorenstaande gemakkelijk af te leiden, dat een geoefend steendrukker zeer vele drukken gemaakt zal hebben alvorens hij het hierboven bedoelde resultaat bereikt heeft, even gemakkelijk is het te begrijpen, dat een minder geoefend steen drukker, indien hij al ooit tot het gewenschte resultaat komt, dit niet dan ten koste van zeer veel misdrukken, d.i. van veel tijd verlies, bereikt. Meestal echter komt hij nooit tot een goed re sultaat, daar hij zich in den regel met een matige sluiting van de twee eerste kleuren tevreden stelt, denkende dat het niet beter kan, waarvan het gevolg is, dat de derde en volgende kleuren hoe langer hoe meer van de eerste gaan afwijken en ten slotte het geheel afgekeurd moet worden. Is de proefdruk van de hoofdkleuren gereed, dan wordt de drukverf van de steenen verwijderd, waarna deze met lithogra- phische drukverf worden ingezwart, d.i. met de drukrol ingerold. De teekening komt dan duidelijk op den steen te voorschijn, doch daar de drukinkt zacht en vochtig is, is het noodig dezen eerst te doen verharden, opdat de steenteekenaar zonder bezwaar de noodige verbeteringen op den steen kunne aanbrengen. Daartoe wordt de steen na het inrollen weer bestrooid met een meng sel van hars- en speksteen(laarzen)-poeder, dat zich ook nu weer na eenigen tijd met den drukinkt vermengt en dezen droog en hard doet worden. Zoodra dit poeder voldoende heeft inge werkt kunnen de noodige op de drukproef aan te geven verbe teringen worden aangebracht.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 207