194 Alvorens nu tot het bespreken dezer werkzaamheden over te- gaan, zij er hier nog op gewezen, dat op de detailbladen van 1:20.000 en 1:25.000 de kampongs tegenwoordig aangegeven wor den door eene arceering, welke daarop gebracht wordt door over druk van een gegraveerden steen. Dit geschiedt steeds vóór het maken van den proefdruk, hoe, zal later worden aangegen. Behalve de niet overal volmaakte sluiting der verschillende kleuren zijn er nog andere redenen, waarom eene kleurendruk- kaart bijna steeds retouche zal behoeven, die echter elke kleur op zich zelf betreffen en dus ook voor de uitsluitende zwart- drukken gelden. Zooals werd medegedeeld, wordt het photogra- phisch cliché zoo goed mogelijk geretoucheerd, doch het is denk baar, dat hierop nog een enkel foutje achtergebleven is, wat dan later op den steen moet worden verbeterd. Yerder zijn de onzuiverheden in het albuminepapier of van de ter scheikundige bereiding daarvan gebruikte stoffen, de niet vol komen sluiting van dat papier op het cliché bij het afdrukken, of het verschuiven van de matrijs op den steen bij het maken van den overdruk de voornaamste oorzaken, dat lijnen soms minder scherp (te dik) zijn of niet duidelijk genoeg voorkomen, hetgeen weer door retouche van het beeld op den steen verholpen moet worden. Uit een en ander volgt dus, dat nagenoeg elke op steen over gebrachte teekening door den steenteekenaar nagezien moet worden, waarbij de proefdruk dan als leidraad dient. De on duidelijke lijnen worden met lithographischen inkt bijgeteekend,. van de dikke worden de randen met een fijne stalen naald weggenomen. Dit laatste omvat echter niet alleen het ter plaatse wegnemen van den lithographischen inkt, maar ook van een deel van de oppervlakte van den steen, waarin de vet stoffen reeds zijn doorgedrongen. Moeten nu bij kleurendrukkaarten enkele lijnen of deelen daarvan eene kleine verplaatsing ondergaan, dan wordt, na zoo noodig ter plaatse de werking van het etsvocht weggenomen te hebben zoodat de steen daar weer vette stoffen aanneemt, in den regel eerst de lijn bijgeteekend en daarna het overtollige weg genomen. Het is echter ook mogelijk omgekeerd te werk te gaan, d.w.z. dat eerst het overtollige wordt weggeslepen met puimsteen en daarna het ontbrekende wordt bijgeteekend. Om dit te kunnen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 208