aanwezigheid van een paar honderd reünisten, die elkander in de zaal op de hartelijkste wijze begroetten. En dat de feest stemming er al was, bleek wel, toen de Spaansche schildwacht, die op het einde van het 3e bedrijf door Héraugière's mannen overrompeld wordt, zijne eenzame wandeling langs de kasteel gracht begon. Er vertoonde zich toen eene sterke neiging tot „meeloopen", welke neiging echter uit deferentie voor de heu- sche gastheeren onmiddellijk werd onderdrukt. 21 October. Met een „reveille militaire", te 8 uur uitgevoerd door de muziekkorpsen van het 6e Regiment infanterie 1), van het 3e Regiment veldartillerie en van de dd. schutterij begon deze dag. Te halfnegen begonnen alle klokken te luiden en werd het carillon der Groote Kerk bespeeld; een uur later begonnen de stedelijke feestcommissiën met twee harmonieën een ommegang door de stad en brachten zij aubades aan den Burgemeester, aan den Gouverneur der K.M.A. en aan den Voorzitter der ste delijke Hoofdcommissie, gep. kolonel Scheltus. Omstreeks 11 uur had de ontvangst der reünisten plaats aan het station. Om halfelf hadden zich daar verzameld de leden der feestcommissie van de K.M.A. en de hun toegevoegde com missarissen even later kwam het Cadettencorps, dat zich aan beide zijden van het Stationsplein opstelde. Terwijl de muziek speelde, werden de reünisten ontvangen en overeenkomstig het programma stelde zich de stoet om kwartover 11 in beweging, met het Cadettencorps aan het hoofd en begeleid door de mu ziekkorpsen van het 6e Reg. en de dd. schutterij. Begunstigd door prachtig herfstweer trok men door de versierde en bevlagde stra ten naar de K. M. A. Deze intocht, waarbij alle deelnemers waren gekleed in groote tenue, vormde voor het overtalrijke publiek een van de aantrekkelijkste nummers van het feestpro gramma. Alle korpsen van het Nederlandsche en het Neder- landsch-Indische leger waren vertegenwoordigdde fraaie uni formen van Hr. Ms. Militaire Huis, de rijdende artillerie en de grenadiers en jagers ontbraken evenmin als de meer eenvoudige en toch smaakvolle tenue van de Koninklijke marechaussée en 1) Nog altijd o ader directie van den kapelmeester P. A. Stenz.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 20