200 wijze als vroeger werd aangegeven bij het vervaardigen der druk proef, d.w.z. nadat de steen middels de verfrol met de bepaalde kleur is ingerold, wordt tot het maken van eiken volgenden druk het papier aan de rugzijde doorstoken met twee fijne naaldjes en middels deze te juister plaatse op den steen gelegd, die daartoe van merkteekens voorzien is. Op deze wijze kunnen van eene kaart van gemiddelde grootte per dag ongeveer 100 afdrukken in de bureau-uren (8 uur v.m. 2 uur n.m.) gemaakt worden. Bij de snelpers wordt de steen met klampen en stelschroeven in den daarvoor bestemden bak, die zich op en neer kan bewegen» vastgezet. Aangezien nu het papier op de drukrol dier pers steeds een vaste plaats inneemt deze wordt bepaald door een richel en den regelaar moet de steen zoodanig in vorenbedoelden bak vastgezet worden, dat de druk te juister plaatse op het papier komt. Dit zoogenaamde „inpassen" van den steen vereischt voor al voor de kleuren betrekkelijk veel tijd, zoodat voor kleine op lagen, bv. van 50 en minder, het gebruik dezer pers geen aanbe veling verdient. Voor grootere oplagen is zij echter ten zeerste aan te bevelen, daar hiermede in den bureautijd van eenzelfden steen gemakkelijk 2000 afdrukken daags gemaakt kunnen worden, het inpassen dat dikwijls langer dan een uur duurt daar onder begrepen. De werkzaamheden van den steendrukker bij de snelpers, nadat de steen is ingepast, bestaan in hoofdzaak in nauwlettend toezien of de kleur der druk verf goed blijft, of zich op den steen geen on regelmatigheden vertoonen en of deze niet verschuift. Zooals van zelf spreekt, moet dit alles met een oogopslag gebeuren, daar elke 5 a 6 seconden een druk gemaakt wordt; groote geoefendheid in het werk is dus ook hier weder een hoofdvereischte, daar minder geoefenden zeker niet in enkele seconden kunnen zien of een druk, die aan meerdere andere kleuren moet sluiten, geheel goed is. Het gebeurt echter wel eens, dat het onmogelijk is eene kaart geheel sluitend te maken, nl. als de vochtigheidstoestand der lucht op een bepaalden dag belangrijk anders is dan op dien, waarop de vorige druk of drukken gemaakt werden. Door de meerdere vochtigheid zet nl. het papier uit en het krimpt in bij grootere droogte, zoodat, als de eerste druk of drukken bij droog, resp. vochtig weer gemaakt zijn en een volgende bij vochtig, resp.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 214