202 ■op steen over te brengen dus evenals tot het vervaardigen van blauwdrukken noodig is en van dit beeld volgens de op blz. 198 vermelde methode zooveel afklatschen te maken als er gravure- steenen vervaardigd moeten worden. Na het overbrengen wordt de afklatsch dan met fijn roodsel droog ingewreven om het beeld beter zichtbaar te doen zijn en wordt overgegaan tot het gra- veeren der lijnen. De volgorde der werkzaamheden is dus bij de gravure geheel dezelfde als bij de photolithographische methodede teekenaar doet op zijn blauwdruk hetzelfde als de steen teekenaar op den van een afklatsch voorzienen steen. Het laatste is tijdrooven- der, doch levert fijner en beter werk. Is de gravure gereed, dan wordt de steen geolied (met klap perolie), waardoor verkregen wordt, dat de later op te brengen drukverf in de groeven blijft zitten, terwijl het water, waar mede de steen vóór het drukken bevochtigd wordt, van die groeven wordt afgestooten, zoodat dit dus alleen op het ge polijste deel van den steen aanwezig is. Deze steenen mogen natuurlijk niet geëtst worden, daar de groef dan juist geen druk verf meer zou aannemen. Men vindt dan ook in het etsen een middel om fouten weg te maken; is nl. een lijn te ver of verkeerd getrokken, dan wordt het stuk dat later niet tevoor schijn mag komen—dus geen drukverf mag aannemen—bestreken met een mengsel van phospor of salpeterzuur, gom en water. De steenen voor de vlakke tinten worden bij de gravure techniek in den regel op dezelfde wijze vervaardigd als bij de photolithographische methode, wordende de noodige afklatschen verkregen door overdrukken van de gravuresteenen, om eene betere sluiting te verzekeren. Eene uitzondering hierop maakt echter het blauw der ingevulde rivieren en meren op de kaarten van de Padangsche boven- en benedenlanden, schaal 180.000, -dat rechtstreeks op den blauwsteen gegraveerd is. Het verveelvuldigen van het op den gravuresteen aangebrach te beeld kan nu op twee wijzen geschieden en wel le door rechtstreekschen afdruk van dien steen, en 2e door het beeld op een anderen steen over te drukken en van dezen laatsten de noodige afdrukken te nemen. Het voorname onderscheid tusschen deze beide wijzen is,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 216