216 grahan, ter hoogte van het landhuis Pondok Petoeng Aan het beleid van den detachementscommandant moest het verder wor- •den overgelaten in verband met de omstandigheden de noodige maatregelen te treffen. Ook hier geldt ten aanzien van het toevoegen van een staf officier aan den detachementscommandant hetzelfde als ik boven reeds opmerkte. Uit den aard der zaak kon van het indeelen van een staf officier in dezen geest bij de oefening geen sprake zijn, nu de brigadecommandant te Tanah Abang en de opperbevelhebber ■der Zuidpartij gefingeerde personen waren. In de „algemeene bepalingen", gevoegd bij de onderstellingen •en opdrachten, is vermeld dat aan eiken partijcommandant een officier als „waarnemend stafofficier" wordt toegevoegd. Indien hierbij geen andere bedoeling heeft voorgezeten dan •den partijcommandant, die overigens slechts over een luitenant- adjudant te beschikken zou hebben, een tweeden officier te ge ven ten behoeve van de door den staf van het detachement te verrichten werkzaamheden, bestaan daartegen geen bezwa ren, mits daaruit slechts niet de gevolgtrekking gemaakt worde, dat in de werkelijkheid aan dergelijke detachementen een staf officier voor dat doel zoude worden aangewezen, tenzij om de bijzondere redenen als door mij boven besproken. Onze beperkte formatie aan stafofficieren zou dat zeker niet gedoogen. Voorts wordt in die algemeene bepalingen vermeld, dat de Pa- -sanggrahan verondersteld wordt ondoorwaadbaar te zijn. Deze mededeeling daar schaadt aan de oefening. De partijcomman danten worden daardoor ontheven van de zorg om dit te doen onderzoeken. Zulke zaken worden in de werkelijkheid allicht ver. -geten of men denkt er te laat aan. Beter wil het mij voorkomen dat de leider die mededeeling uitstelt, totdat hem blijkt dat dooi de partijcommandanten en de onderaanvoerders maatregelen ge troffen zijn om zich omtrent die al of niet doorwaadbaarheid ze kerheid te verschaffen. Wordt vervolgd). G.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 230