- 219 De cavalerie moet Kimberley tot eiken prijs ontzetten, had Kitchener gezegd, niet alleen de toestand in Afrika, maar die van het geheele keizerrijk eischt zulks. Bevelen werden uitgevaardigd om den 12en Februari 's nachts om 3 uur af te marcheeren, nadat rations waren verstrekt, voor de manschappen voor 6, voor de paarden voor 5 dagen, gedeel telijk bij den trein, gedeeltelijk door man en paard gedragen. Men maakte gebruik van den vroegen morgen, om vóór de de hitte zich deed gevoelen een flinken afstand te hebben afge legd. De tweede dagmarsch zou de colonne naar de Rietrivier brengen. Bij ondervinding wetend welk een uitstekende gelegen heid tot verdediging een rivierbedding biedt, nam French zorg vuldig maatregelen om zich den overtocht te verzekeren. De brigade Gordon moest de rivier nabij de Watervalsdrift verkennen; werd deze drift niet verdedigd, dan moest hij haar overgaan en vasthouden, werd zij wèl verdedigd dan moest de vijand in den waan gebracht worden dat hij de rivier een weinig N. waarts van de drift wilde oversteken. Broadwood's brigade met een batterij rijdende artillerie werd opgedragen om de rivier O.waarts van de Kieldrift te verkennen en moest ook hij den schijn aannemen daar te willen oversteken, als de vijand tegen stand bood. De middencolonne zou zich in de richting van de Kieldrift bewegen. Broadwood's brigade stelde zich om 2 uur 's nachts op, Porter's brigade links daarvan, Gordon links van deze brigade met 50 M. tusschenruimte. Bij maneschijn marcheerden zij af, tot om 3J uur v.m. de duisternis inviel; om 4]/4, bij het eerste schijnsel van den dageraad, werd de marsch voortgezet. Vooruitgezonden verkenningspatrouilles meldden, dat het ter rein tot aan de rivier open was, waarop twee eskadrons voor uit werden gezonden. De rivier naderend ontvingen de patrouil les vuur van een paar kopjes nabij Watervalsdrift. French gaf bevel, dat de 3de brigade en een batterij hen zouden steunen. Gordon, maatregelen nemend alsof hij bij Watervalsdrift wilde oversteken, slaagde er in de Boeren te misleiden, zoodat zij zich daar verzamelden om weerstand te biedenFrench marcheerde daarop rechtstreeks naar de Kieldrift.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 233