220 Eenige Boeren, die dit hadden waargenomen, haastten zich derwaarts en trachtten hem den overgang te beletten, doch zij kwamen te laat. De troepen betrokken een bivouak op den rechteroever om den trein af te wachten die eerst tegen middernacht aankwam en rust te geven aan de vermoeide menschen en dieren, geblakerd en uitgeput door de verzengende zon en het brandende zand. Den IBen Februari om v.m. marcheerde de divisie verder, de brigades naast elkaar, de vuurmonden op den rechtervleugel. Om oponthoud te voorkomen werd het hoogstnoodige op paarden medegevoerd, terwijl de trein onder dekking later volgen zou. Door vuur uit W. richting boog de divisie af over Blauwbosch- pan, waar men een bron vond, waaruit slechts drie compagnies- waterkarren gevuld konden worden. Een eskadron werd achter gelaten om de bron te bewaken en de infanterie in te wachten. Toen tegen 2 uur n.m. de divisie Rooidam bereikte, vertoon den zich op haar rechterflank ongeveer 1000 Boeren, die door de artillerie verdreven werden, doch bij het voortzetten van den marsch evenwijdig aan de marschrichting volgden. Om hen te misleiden deed French nu de marschrichting nemen op Klip- kraaldrift, waarop de Boeren zich in die richting vooruit haast ten, vermoedelijk om den overgang te versperren. Na deze marschrichting tot nabij Middelbosch te hebben ge volgd, zond French de brigades Broadwood en Gordon respectie velijk naar de Klip- en de Roodewaldrift, zoo snel als hun uitgeput te paarden toelieten. Een donkere, begroeide rand, scherp afstekend tegen het in de zon blakerend zand, wees in den namiddag de vermoeide troepen op water, waarnaar zij en hun dorstige paarden smacht ten. Tallooze donkere stippen achter hen, in de verschroei ende, verlaten vlakte, aangevende het aantal door gebrek aan water uitgeputte paarden, wees den volgenden troepen de marsch richting der divisie aan. Nabij de rivier gekomen zagen de Engelschen in drie laagers de Boeren in haastige beweging. De cavalerie, verlangend voorwaarts te gaan, zag ongeduldig naar de vuurmonden uit, doch deze waren nog niet te zien; de paarden waren te uitgeput.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 234