221 Door de drift over te steken, onder dekking van 4 vuur monden die het eerst aankwamen, werden de 3 laagers met hun geheelen voorraad genomen. French hevond zich nu op den kortsten terugtochtsweg voor Cronjé naar Bloemfontein. Een poging om de operatiën van den dag naar den opperbe velhebber te seinen mislukte, waarop het bericht door twee vrijwilligers werd overgebracht. Hoezeer het ook van belang was den marsch den volgenden dag voort te zetten, omdat elk oponthoud in het voordeel van den vijand was, kon dit niet geschieden vóór de infanterie was aangekomen, omdat de driften bezet moesten blijven ten einde den weg naar Bloemfontein voor Cronjé afgesloten te houden. Op den 14en gaven de Boeren van hun aanwezigheid blijk, door van niet verren afstand enkele granaten in de Engelsche bivouaks te schieten, zonder dat daardoor schade werd veroor zaakt. Een afdeeling die zich in O. richting langs den N. oever bewoog, blijkbaar om de sterkte der Engelschenuitte vorschen, werd verdreven. Om 4 uur n.m. kwam de trein aan en konden voorberei dingen worden getroffen voor den tocht naar Kimberley. Het medevoeren van fourage leverde groote moeilijkheden op; een deel der troepen toch had geen haverzakken, zoodat de mantel- en mondzakken met haver gevuld moesten worden. Ook op de beschikbare vrije paarden werd dit voeder geladen. Daar slechts enkele hiervan den tocht naar Kimberley volbrachten, ging een groot deel van het voedsel verloren. De artilleriepaarden waren zoozeer uitgeput, dat ze moesten wor den aangevuld uit de trekpaarden van den trein, die bijgevolg gedeeltelijk moest achterblijven. In den nacht van den 14en bereikten de voorste infanterie- afdeelingen de Modderrivier, waardoor de cavalerie gelegenheid kreeg haar opdracht te volbrengen. Den volgenden morgen om uur v.m. was alles gereed voor een van de stoutmoe digste ondernemingen, die zij in den loop van den oorlog heeft volbracht. Als volgt marcheerde zij af: 3e brigade (een reg. voorhoede), Dl. I 1904. 15

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 235