222 1ste brigade, 2de brigade, bereden infanterie. Nogmaals trach tende de Boeren te misleiden, marcheerde de colonne een drietal mijlen in de richting van Bloemfontein (N.O.waarts), doch werd tot staan gebracht door een hevig vuur in front; tege lijkertijd schoten een paar vuurmonden uit N. W. richting hun G. tot nabij den staf van French. Be Boeren hadden zich uitnemend opgesteld; zij versperden den weg naar Bloemfon tein, beletten eene omtrekking van flank en rug van de Ma- gersfonteinstelling, terwijl zij den weg naar Kimberley onder kruisvuur hielden. Dertig vuurmonden werden nu tegen den vijand in batterij gebracht; de Boerenartillerie antwoordde al spoedig en bracht met verwonderlijke juistheid G. na G. in de Engelsche batterijen. French begreep dat er niet gedraald mocht worden; werd Kim berley dien nacht niet bereikt, dan zouden de paarden het door gebrek aan water afleggen. Met den vijand in front en op beide flanken scheen een rit naar Kimberley uitgesloten, maar hier bleek de rechte man op de rechte plaats te zijn. Overtuigd dat de Boeren zich tegen een frontaanval beveiligd waanden, besloot hij zich over de vlakte door de stellingen van den vijand heen te slaan. Gordon werd met het 9e en 16e reg. lanciers N. waarts gezonden, Porter zou den vijand blijven bezighouden en de vuurmonden en trein onder dekking der bereden infanterie nabrengen. In twee liniën met ongeveer 5 M. afstand stoof de cavalerie voorwaarts en verdween in een stofwolk. Een oogenblik van angstige spanning volgde en toen doken uit de stofwolk enkele gedaanten op, weifelend, onzeker. In t nauw gebracht schenen zij te dralen, terug te willen keeren, doch ze verspreidden zich slechts naar de flanken. French zelf volgde aan het hoofd der 2e brigade, toen Gordon reeds een 800 tal Meters had afgelegd. De aanvallers werden ontvangen met hevig vuur, doch, zien de dat de aanval er niet door tot staan was te brengen, spron gen de Boeren op hun ponies en vluchtten. De verliezen der Engei- schenbij dezen aanval bedroegen slechts 4 gewonden en 2 paarden. Ten N. van Roodekalksfontein werden de troepen verzameld en namen ze hun aanvankelijke formatie weer aan. Bij Abonsdam

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 236