225 -overtuiging had, dat de cavalerie van French bij Kimberley ■de nuttelooze moeite deed om hem in die richting den weg te versperren, haastte deze bevelhebber zich met een tot 1200 man teruggebrachte macht, met paarden die ternauwernood voor ■den dienst geschikt waren, zoo snel mogelijk, dwars door het terrein, naar Koedoesranddrift en bereikte die vóór Cronjé. French wist dat hem een uiterst vermoeiende marsch wachtte en dat 'het beter was over een klein aantal rijdieren te beschikken, gekozen uit de minst uitgeputten, dan over een grooter aantal ■dat in weerstandsvermogen en bewegelijkheid hoogstwaarschijn lijk te kort zou schieten. Zoodra het bericht kwam, dat Cronjé zich O. waarts bewoog, vermoedde hij dat het diens doel was Bloemfontein te bereiken, waartoe hij de Modderrivier moest overtrekken. Drie driften stonden hem ter beschikking; Paardeberg zou hij het eerst bereiken, doch Kitchener kon in de nabijheid zijn Makauw was te ver verwijderd; Koedoesrand, de middelste over gang, lag het dichtst hij Bloemfontein. French wist op welk tijdstip Cronjé de detachementen bij de beide bronnen tusschen Modderrivier en Kimberley was voor bijgetrokken en waar en op welk tijdstip Cronjé's achterhoede zich bevonden had bij het vertrek van den door Kitchener gezonden berichtoverbrenger. Den 17en Febr. om 3 uur v.m. verliet de kleine troepen macht 1) Kimberley. De kortste weg werd gevolgd over Su- zanna en Bosvarkfontein naar Kameelfontein, waar zij French met zijn staf zouden aantreffen, die met 2 eskadrons karabi- niers den grooten weg volgde. Om 9 uur v.m. berichtten pa trouilles, dat in het Z. stofwolken werden waargenomen, zich langs de Modderrivier naar het O. verplaatsend, doch dat het niet was uit te maken of deze werden veroorzaakt door den vijand of door de vervolgende afdeelingen. De marsch werd echter voortgezet, omdat het in elk geval voordeelig was zich naar het O. te verplaatsen, hetzij bij voorkeur om Cronjé tegen te 1) Colonel Broadwoods brigade: Household cavalry, 27 officers and 371 men; ICth Hussars, 23 officers and 321 men, 12th Lancers, 19 officers en 258 men. Total strength, 1019 of all ranks. Colonel Davidsons brigade of Royal Horse Artillery: 12 guns.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 239