230 naar Koedoesranddrift te verplaatsen; de door hem ingenomen- stellingen zouden bezet worden door infanterie. Een zoeklichtsein had aan Porter te Kimberley gemeld, dat hij zich eveneens bij de cavaleriedivisie moest aansluiten, zoodra de eerste trein uit het Zuiden Kimberley bereikt had. In den morgen van den 20en Februari bracht French zijn hoofd kwartier naar de drift over en begon een reeks van operatiën om alle pogingen van den uit het Z. en O. komenden vijand tot ontzet van Cronjé te beletten; zijn doel was de hoofdmacht in staat te stellen Cronjé tot overgave te dwingen. Van heinde en ver kwamen de Boeren opdagen tot hulp van Cronjé, den krachtigen aanvoerder, op wien voornamelijk het heele volk vertrouwde: Slim-Cronjé, die, daar waren zij zeker van,, wel een middel zou vinden om uit eiken toestand, hoe hachelijk ook, te geraken. Zij bezetten een sterke stelling ten Z. van de rivier,, zich van Paardeberg in Z. O. richting uitstrekkend (Kitcheners, hill), met het doel den terugtocht van Cronjé mogelijk te maken. French' eerste handeling was om zich voorgoed van Koe- doesrand- en Makauwsdrift 1) te verzekeren, waartoe het noodig was een rij kopjes te bezetten, die een mijl Z. waarts evenwijdig aan de rivier liep. Gorden kreeg bevel met de R. batterij, het 16e regiment lanciers en 150 man van Roberts'Horse de driften te bezetten, terwijl vervolgens de heuvels in het Z. met artil lerie beschoten werden, waarna Roberts' Horse in staat waren om van Koedoesranddrift uit zich in de stellingen te nestelen, die de- Boeren verlaten hadden. French had nu zoodanige positie ingenomen, dat hij mede kon werken tot een aanval op de belangrijke, afgezonderd liggende- Kitcheners hill, die het terrein tot aan den oever beheerscht. Roberts, begrijpende dat de vijand uit deze stelling verdreven moest worden, zond twee bataljons infanterie met artillerie van Paardeberg; Broadwood had terzelfdertijd bevel ontvangen de Boe ren op den heuvel aan te vallen, samenwerkende met French, die den aanval van uit Koedoesrand zou ondersteunen. French trof de volgende maatregelen: O. batterij met het 16e- regiment lanciers, een eskadron van Kitcheners Horse en 150 man van Roberts' Horse werden ter bescherming der driften ach- l) iNabij en O. waarts van de Koedoesranddrift.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 244