tergelaten, terwijl de Household cavalerie, het 9e regiment lan ders en de rest van Roberts' Horse met 12 vuurmonden bevel kregen zich ten Z. van Koedoesranddrift op te stellen. De afdee- lingen waren op zeer verminderde getalsterkte; de Household cavalerie (2 eskadrons), het 9e regiment landers en Roberts'" Horse telden slechts 268 sabels. Den 21en bij het aanbreken van den dag ging French 2 mijl in recht Z. richting en liet de artillerie het vuur openen, toen de meest O. heuvel van de vijandelijke stelling op 2500 M. genaderd was. De Boeren trokken onmiddellijk terug op een meer W. waarts gelegen rug; hier waren zij beschermd door groote steenblokken, waarop de Engelsche vuurmonden geen uitwerking hadden. French tracht te hen nu in de flank te tasten en verbinding te zoeken met Broadwoods brigade (10e regiment huzaren en 12e lanciers). Kadat hij voeling had gekregen met Broadwood, die met Kelly- Ivenny Kitcheners hill onder vuur hield, liet hij zijn vermoeide paarden rusten. Plotseling renden ongeveer 800 Boeren van den heuvel de open vlakte op; op 800 M. van de cavalerie afstij gende, openden zij het vuur, blijkbaar in de meening dat de zwakke eskadrons een gemakkelijke prooi zouden zijn en ver moedelijk niet wetende, dat er artillerie achter de cavalerie was opgesteld. Toen deze artillerie het vuur op 1200 M. opende en de cavalerie eveneens vuur gaf, trokken zij terug in de richting van den O. heuvel, waarvan de Engelschen hen reeds vroeger verdreven hadden, vervolgens naar de Makauwsdrift, waar ze uit elkander werden gejaagd door twee vuurmonden, die den overgang beschermden. Den volgenden morgen (22en) hadden de Boeren al hun stel lingen ten Z. van de rivier, van Kitcheners hill O. waarts, ont ruimd, 15 dooden en 20 gewonden en evenveel gevangenen achterlatende. De Engelsche cavalerie verloor één gesneuvelde en 5 gewonden. Porter kwam dien morgen met de le brigade van Kim b er ley bij Koedoesranddrift, later dan verwacht was door het verkeerd overseinen der bevelen van French. Eerst bij aankomst van den tweeden trein te Kimberley ontving Porter bevel zich bij French aan te sluiten, en niet vóór den volgenden morgen werd hem medegedeeld, welken weg hij moest volgen. Om 5 uur

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 245