SA BANG EX DE IIAYEXS AAN DE STRAAT VAX MALAKA. De vraag „heeft Sabang levensvatbaarheid, zal Sabang eene eervolle plaats gaan innemen onder de havens van het Oosten" is een van zoodanig actueel belang, dat ik niet aarzel er eenige ruimte voor te verzoeken in een militair tijdschrift. Dit onder werp, hoewel geheel op het gebied van den handel en dus buiten onzen werkkring liggende, mag zeer zeker, daar het zoozeer den bloei onzer koloniën en de eer der Hollandsche na tie raakt, op belangstelling in militaire kringen aanspraak maken. Wat ik mij voorstel, is te trachten in een kort bestek een overzicht te geven van het belang van de straat van Malaka als verkeersweg van de havens en reeden gelegen aan dien waterweg en ten slotte van den strijd die gestreden moet wor den, wil Sabang een goed figuur maken te midden van deze handelscentra. De groote verkeersweg tusschen Europa, Afrika en W. Azië naar Oost Azië en Noord Australië voert door de straat van Malaka. De directe route voor schepen van de groote vaart, die het kanaal van Suez gepasseerd zijn, gaat 50 zeemijlen bezuiden Ceylon langs, koers houdende naar de eilanden bij Sumatra's N. punt, Poeloe Rondo of Poeloe Bras. Is eenmaal een dezer eilanden verkend ('s nachts steeds P. Bras, waarvan het licht le klasse op den Willemstoren tot op 32 zeemijlen zichtbaar is), dan loopt men tusschen de Atjehsche eilanden en het vasteland van Sumatra door de straat van Bengalen en de Malaka-passage de straat van Malaka in. Yan Mei tot October wordt dikwijls door schepen, die van Singapore komen, de route door straat Soenda verkozen boven die door de straat van Malaka. In het geheel maken ongeveer 50 stoomvaartmaatschappijen van de groote vaart door de straat van Malaka gebruik. Als de voornaamste noemt men

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 248