237 6.193.683 ton). De stad met eene groote militaire bezetting en hare verdedigingswerken op Blakang Matie en Fort Canning beheerscht den ingang der Chineesche zee en der straat van Malaka, terwijl hare ligging tusschen de Fransche (Cochin China), de Amerikaan- sche (Philipijnen), de Engelsche (Britsch N. Borneo, Straits Settle ments en Federated Malay States), de Nederlandsche koloniën en de onafhankelijke rijken Siam en Johore haar met recht aan spraak geven op den naam van centrale handelsmarkt en door- voer- en distributiehaven voor vele koloniale mogendheden. De handel, grootendeels in handen van Chineesche firma's, loopt jaarlijks over een bedrag van 350 millioen dollars. Malaka. Naast Singapore vindt men het nederige Malaka, eertijds, in de dagen van bloei van de O. I. compagnie, de sleutel van den handel op China, Japan en Indië, naast Goa en Ormus onder de grootste plaatsen van het Oosten genoemd (17e eeuw). De stad Malaka doet denken aan een vervallen Hollandsch stadje en zeer zeker zijn vele bouwmeesters van de woningen met zware steenen muren Hollanders geweesttoch was het reeds meer dan een eeuw 't in bezit van de Portugeezen tin 1511 door Albuquerque in beslag genomen), voordat de Hollanders er in 1640 de hand op legden. Yan 16401795 bleef het in ons bezit, echter blijkens de verhalen van een groot aantal geschiedschrijvers niet in onge stoord bezit, want voortdurend werd er strijd gevoerd met de in- heemsche bevolking. In 1795 kwam het in Engelsche handen, om na een Nederlandsch tusschenbestuur van 1818—1824 voor goed aan Engeland te blijven. De open reede van Malaka heeft echter de vlag moeten strijken voor de zooveel veiliger havens van Singapore en Pinang. Thans wordt het veelal als een voorstad van Singapore beschouwd. Toch wordt Malaka, blijkens de statistische gegevens omtrent de scheepvaart, jaarlijks door ongeveer 1500 stoomschepen bezocht (in 1902 door 1489 schepen met 321.829 ton inhoud), meest alle echter van kleiner type, die de verbindingen met de overige havens van de Straits onderhouden. De havens van de Gefedereerde Maleische staten. Vóór het jaar 1874 waren de Maleische staten op het schier eiland Malaka terra incognita voor velen; wellicht wist een Dl. I, 1904. 16

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 251