238 klein getal Engelschen uit de Straits de namen der sultanaten, doch op de landkaarten vond men slechts een witte plek; van litteratuur over deze landen was geen sprake, de bewoners werden als moordenaars en zeeroovers beschouwd. Sinds zijn de tijden ver anderd. Een opstand van Chineezen in het mijndistrict Perak, machteloosheid om zeerooverijen tegen te gaan waren oorzaak, dat de sultan van Perak Engelsche hulp inriep. Gretig werd deze gelegenheid tot inmenging aangegrepen en welhaast werd een verdrag gesloten (dat van Pangkar 1874), waarbij Engelsche ambte naren naast de inlandsche vorsten als adviseurs optraden. Langzamerhand breidde zich de macht en de invloed dier resi denten eerst in Perak, later ook in de andere sultanaten zoodanig uit, dat het in 1895 gelukte een federatie van de viervorsten dommen Perak, Selangor, Pahang en Negeri Sembilan onder En- gelsch protectoraat tot stand te brengen. De komst en inmenging der Westerlingen is hier tot zegen ge weest. Met hunne hulp en door hunne energie is de welvaart ongekend gestegen, het land gaat met reuzenschreden vooruit en zal door zijne rijkdommen en door het krachtig optreden der En gelsche kolonisten eene schoone toekomst te gemoet gaan. Reeds thans wordt het doorsneden door een uitgebreid wegennet en bezit het spoorwegen langs Malaka's Westkust, ter lengte van meer dan 300 Eng. mijlen. Slechts 120 Eng. mijlen door het onafhan kelijke rijk van Johore ontbreken aan de verbinding Singapore Pinang. De hoofdlijn dezer spoorbaan, voerende door de voor naamste mijndistricten en langs de grootste nederzettingen en de rijkste plantages, wordt door zijtakken met de vier uitvoerhavens verbonden. Port Weid voor den afvoer van het tindistrict Larut (hoofdplaats Taipiug Perak), Telok Anson aan de Perak-rivier voor Ipoh en het meer Zuidelijk deel van Perak, Port Swettenham voor het sultanaat Selangor en zijne rijke en mooie hoofdstad Koeala Loempoer, en Port Dickson voor Negeri Sembilan zijn handelsplaat sen, die reeds thans van beteekenis zijn. Al deze havenplaatsen zijn met Singapore en Pinang in verbinding door locale stoom vaartlijnen. Door de grootere cargobooten worden ze tot op heden weinig aangedaan, de transitohandel gaat thans nog over de beide laatstgenoemde plaatsen. Zal dit echter in de toekomst zoo blijven?

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 252