- 244 - Daarom en ook om politieke redenen, nl. dat men in oor logstijd een haven heeft, aan eene andere mogendheid dan Enge land toebehoorende, geeft aan een tweede niet- Engelsch kolen station aan de straat van Malaka reden van bestaan. Reparatie-inrichtingen en droogdok zijn echter van te kleine afmetingen om Singapore afbreuk te doen. Evenals te Pinang zijn ze in hoofdzaak bestemd voor herstellingen aan kleinere schepente Sabang voornamelijk voor vaartuigen van de Ko ninklijke en de Gouvernements-marine. Minder eenvoudig is de beantwoording der vraag of Sabang als doorvoerhaven van beteekenis kan worden, of het de concur rentie vooral met Pinang kan volhouden, of het een deel van den handel in de straat van Malaka tot zich kan trekken. Het antwoord kan bevestigend luiden, doch er moet nog heel wat veranderen en verbeteren, nog heel wat vooruitgang te be speuren vallen, nog heel wat wilskracht en energie ontwikkeld worden, voordat Sabang naast Pinang en grootendeels ten koste van Pinang tot bloei geraken kan. Wat Sabang voornamelijk noodig heeft, stel ik mij als volgt voor: a. Meerdere en goedkoopere verbindingen met de kustplaatsen. Evenals een spin zijn web maakt, bestaande uit talrijke dra den, die alle dienen om hem voedsel te verschaffen in het mid den, zoo behoort ook een handelsplaats van vele zijden toevoer te krijgen. Werkt een van de toegangswegen minder goed, zijn de prijzen daarlangs te hoog, dan maakt men van een anderen gebruik; is langs een verbinding de toevoer gering, langs een andere zal hij overvloedig zijn. In dit opzicht is reeds veel vooruitgang te bespeurende K. N. Paketvaart Mij. zorgt reeds voor een 14 d. verbinding met de plaatsen op Atjeh's W. en N. kust, voor een rechtstreeksche lijn naar Padang en Batavia, en voor een naar Deli, terwijl om de 8 dagen een stoomer op Pinang vaart. Dit laatste traject wordt ook bediend door 2 Chineesche vrachtbooten. De Sabang Mij. (Naaml. Yennootschap Zeehaven en kolenstation Sabang) zorgt voor de verbinding Oelee LheueSabang. Meerdere en vooral goedkoope verbindingen, waarop voor het vervoer van goederen prijzen bedongen worden, die concurreeren

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 258