246 Atjeher, nl. als handelsplaats, in beschouwing te nemen. De handel in peperen dit is het voornaamste handelsartikel—gaat over Pinang en is in handen van een vereeniging van vijf groote Chineesche firma's, die zich beijveren om bijtijds den oogst van de voornaamste Atjehsche tuinen op te koopen en voorschotten te verleenen. Zouden wij thans dien handel willen verleggen, dan moeten ook wij de eigenaren der producten financieel steunen, doch dit kan slechts plaats vinden öf door tusschenkomst van groote handelslichamen, die hier een verlies kunnen dragen waar zij elders belangrijke winsten maken, öf met behulp van het gouver nement. Civiele ambtenaren, vertrouwd met de landstreek, be kend met de financieele omstandigheden der bewoners, kunnen op de voordeeligste wijze contracten doen afsluiten en voor na koming der bepalingen daarin vervat zorg dragen, terwijl men door het verstrekken van voorschotten de taak, thans door Pi- nangsche geldlichamen op zich genomen, tot zich zou trekken. Een zedelijke verplichting van het gouvernement moet hierbij, zijn, om zorg te dragen, dat de ambtenaren in alle opzichten de belangen van den handel behartigen en dat de uitvoer via Sabang minstens evengroote voordeelen aanbiedt als die over Pinang. Voor die verlegging van den handel heeft Sabang nog veel noodig, dat thans niet in haar bereik ligt. Het zal toch in de allereerste plaats noodig zijn, dat men in de transitohaven zaak kennis bezit op ruime schaal en wel omtrent de beste en goed koopste wijze van verschepen, omtrent de markten waar men de producten moet plaatsen, omtrent de beste wijze waarop men de artikelen gereed kan maken voor verkoop op de wereldmarkt. Hoe beter men van dat alles op de hoogte is, hoe meer kennis men bezit van den wereldhandel, des te vaster kan men de prijzen der producten bepalen, des te geschikter kan men de voortbreng selen voor verkoop maken, en des te meer voorschotten en andere voordeelen aan de producenten aanbieden, zonder te veel kans te loopen, dat de schadeposten de winst zullen overtreffen. En ook deze schadeposten zullen belangrijk verminderen als het bestuur met evenveel toewijding, als thans reeds het geval is, vooruitgang van land en volk ter harte neemt. Door ver betering van de irrigatiemiddelen zullen slechte oogst en ver-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 260