- 254 door onze troepen bezet; de vijand liet in 't geheel 63 dooden met hunne wapens en veel munitie, alsook eenige lilla's in onze handen. In benteng No. 1 lagen er 21, die allen in de rivier werden geworpende lijken, die in en om de overige bentengs werden gevonden, werden op hoopen gelegd en ver brand. Volgens verklaring van eenige bevriende Tamiangers, die de colonnes op een afstand gevolgd waren, bevonden zich onder de gesneuvelden wel verscheidene panglima's, maar het voornaamste hoofd, Nja Makam, niet. Naderhand kwamen wij te weten, dat dit hoofd bij den aanvang van het gevecht de vlucht had genomen, het aan 300 volgelingen overlatende om stand te houden, welk bevel dan ook flink werd uitgevoerd. Wanneer men nu nagaat, dat onze troepen eene totale sterkte hadden van 370 man, waarvan nog een sectie afging voor het houden van verband met de rivier, dan is het duidelijk, dat deze onderneming wel gewaagd was 1), doch het behaalde succes kwam daardoor des te beter uit. Nadat dit wapenfeit naar Batavia was geseind, werd eenige dagen later het antwoord voorgelezen aan de troepen„dat de legercom mandant de expeditionnaire troepen geluk wenschte met het behaald schitterend succes." De verliezen onzerzijds bedroegen op dien ge- denkwaardigen dag 9 gesneuvelden, waaronder de brave comman-, dant van Seroewaij, de le luit. v. d. Schroeff, en 43 gewonden, waaronder de luit. ter zee le kl. Mensert, idem 2e kl. Zeeman en de le luit. Engelen. Na afloop van het gevecht te Toempoeh Tengga, kon de bezet ting van Seroewaij naar haar garnizoen terugkeerende overige troepen bleven voor den komenden nacht in de veroverde ben tengs, zooals hierboven is aangegeven in No. 2, 3 en 4 werd boven dien een met kartetsen geladen bergstuk op de omwalling ge plaatst. De kolonel, uiterst tevreden over de houding der troe pen, keerde naar Seroewaij terug, terwijl de majoor zijn intrek nam in benteng No. 3, de zoogenaamde marinebenteng. Plaat XV geeft den plattegrond en de doorsnede te zien van benteng No. 1, 30 pas lang bij 20 pas breedde andere bentengs hadden denzelf- 1) Wij kunnen deze woorden van onzen geacliten medewerker niet onderschrijven. Menigmaal ondernamen onze troepen onder ongunstiger sterkteverhoudingen onzes inziens zeer terecht den aanval op inlandsche stellingen. Redactie

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 268