10 Elk nummer had een welverdiend succes, te meer verdiend, omdat de tijd van voorbereiding uiterst kort was geweest. Eerst half September kon worden begonnen met het africhten der paar den voor de Hongaarsche post en de flêchemanoeuvres, hetgeen door een der officieren der cavalerie aan de K. M. A. persoonlijk geschieddeniet vcór 1 Oct. begonnen de cadetten zich te oefe nen, waarbij men nog dikwijls met ongunstig weer te kampeu had. Hulde moet dan ook worden gebracht, behalve aan de ambi tie der deelnemers, die wisten te woekeren met den karig toegeme ten tijd, aan den belangeloozen ijver van de officieren, vooral die der cavalerie, onder wier leiding de oefeningen plaats hadden. Nog meer dan de voorgaande nummers trok het slotnummer aller aandacht, zijnde de uitvoering van eene opdracht, die met de onderstelling den vorigen dag in afschrift aan de reünisten was uitgereikt. De onderstelling is grappig genoeg om hieronder opgenomen te worden. „Eene Roode partij, van oordeel zijnde dat een 75-jarig bestaan voor de K.M.A. voldoende moet worden geacht en dat eindelijk de varia uit den Cadetten almanak van 1878: „En het uitgemer geld rif stort rammelend in elkander (Bilderdijk)" in vervulling moet komen, besluit om een aanval op die inrichting te doen op het oogenblik dat de bewoners van het Kasteel elders feestvieren. „Doordien de commandant der Roode partij uit verstrooidheid een almanak van 1889 heeft medegenomen, waarin 24 October op een Donderdag valt, vermeent hij, in verband met den feest wijzer, die hem door verraad in handen is gekomen, dat alle cadetten naar Concordia zijn opgegaan om van het concert van het reünisten-orchest te genieten. „Daarom wordt besloten dien Donderdag tot den aanval over te gaan. „De Roode partij, bestaande uit mopperaars en pessimisten, die altijd over alles klaagden, alsmede uit tal van vlaggen, verza melt zich onder de bevelen van den gepensionneerden kapitein van Huilenburg 1) bij de k van Mark en trekt te 8 uur n.m. tegen de exercitiebatterij op. „Aangezien alle bewoners van de omstreken naar Breda zijn 1) Niet te verwarren met den schrijver van eene reeks sombere artikelen over de K.M.A. in de „Avondpost".

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1904 | | pagina 26